Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, από την Πέμπτη 14η Μαρτίου 2013 έως την Παρασκευή 5η Απριλίου 2013, το πέμπτο τεύχος διακήρυξης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το τεύχος αφορά στις «Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης». Ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί αφού πρώτα εγκριθεί το τελικό τεύχος διακήρυξης από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» σχεδιάστηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.

Η διαβούλευση διεξάγεται στον ιστότοπο της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (σύνδεσμος εδώ) και στο opengov.gr (σύνδεσμος εδώ).