Ένα νέο στοχευμένο πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ανακούφιση σε περίπου 400.000 οικογένειες που δεν διαθέτουν ούτε ένα εργαζόμενο σχεδιάζει να υλοποιήσει το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία, το πρόγραμμα προβλέπει οι άνεργοι που θα ενταχθούν στα προγράμματα των δήμων για χρονικό διάστημα 5 μηνών θα αμείβονται κάτω από το επίπεδο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα την περασμένη Παρασκευή, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του ζήτησε "την εντατικοποίηση της προσπάθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημα για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στις υψηλές προσδοκίες των ευρωπαϊκών λαών".

Ειδικότερα, οι άνεργοι άνω των 25 ετών που θα ενταχθούν στα προγράμματα των δήμων για χρονικό διάστημα 5 μηνών θα αμείβονται με το ποσό των 19,6 ευρώ ημερησίως. Για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή ορίζεται σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη των 427 ευρώ μηνιαίως. Το πρόγραμμα θα καλύπτει και τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, ύψους 257,20 ευρώ το μήνα, και μπορούν να ενταχθούν οι εξής ομάδες ανέργων:

- εγγεγραμμένοι άνεργοι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

- Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες, Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας σε τομείς όπως: έργα κοινωφελούς χαρακτήρα όπως διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα, δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών, κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, ξενώνες αστέγων και κοινωνικά ιατρεία, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών.

Το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για την «Προώθηση της απασχόλησης σε οικογένειες χωρίς εργαζόμενα μέλη» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι δήμοι, μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι η διάρκεια της ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα.

Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας για το μέλος της οικογένειας που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτείται ως εξής:

- Για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα

- Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα

- Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα

Με τον ίδιο τρόπο μοριοδοτείται και το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου για το μέλος της οικογένειας-στόχου που δεν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Επίσης, για καθένα από τα ανήλικα τέκνα αναλογούν 10 μονάδες, ενώ η μονογονεϊκή οικογένεια θα μοριοδοτηθεί με το διπλάσιο αριθμό μονάδων ανεργίας.

Η μοριοδότηση αυξάνεται για καθένα από τα ανήλικα τέκνα κατά 10 μονάδες, ενώ πριμοδοτείται το οικογενειακό εισόδημα (για το τελευταίο οικονομικό έτος), ως εξής:

- από 0,00€ έως 10.000,00€ : 30 μονάδες

- από 10.001,00€ έως 20.000,00€ : 20 μονάδες

- από 20.001,00 έως 30.000,00 € : 10 μονάδες

- από 30.001,00 και άνω : 0 μονάδες


news247.gr