Στα πλαίσια των μη χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων ΕΚΕ, οργανώνεται από το ΚΠΕ Βάμου στις 27 Μαρτίου με τη στήριξη του οργανισμού, επίσκεψη του Δημοτι-κού Σχολείου Βάμου στη Λίμνη Κουρνά.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ξενάγηση από στελέχη του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και υλοποίηση δι-αδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών από το ΚΠΕ Βάμου