Παρατείνεται έως τις 5 Απριλίου 2013 η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενώ το έργο θα υλοποιηθεί μέσω δύο υποδράσεων ενισχύοντας γυναίκες από 18 έως 64 ετών.

Το ποσοστό Δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού και προέρχεται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».