Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται  ότι πρέπει να προσέλθουν άμεσα οι χρήστες κοινοχρήστων χώρων από οποιαδήποτε αιτία κατάλυψης, στα γραφείου του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου να εφοδιαστούν με σχετική άδεια από το Δήμο μας και να αποδώσουν τα ανάλογα τέλη που ορίζονται από την απόφαση αριθμό 1045/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

 Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστιμα καθώς και βεβαίωση ποσών που θα ισούνται με το διπλάσιο ή και το τριπλάσιο του τέλους , ανάλογα την φύση της κατάληψης και σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων (αριθμ αποφ. 514/2011 Δημ. Σ/λιου Χανίων). Επίσης αντίστοιχη δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας των οφειλετών, εφόσον υπερβούν το όριο που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών της Κ.Υ.Α. 45081/1997 (ΦΕΚ 1029 Β’).