Σε ερώτηση του βουλευτή Ιωάννη Μιχελογιαννάκη σχετικά με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πληροφορεί για τα εξής :

«H αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση των δομών της δημόσιας διοίκησης, με στόχο να εκσυγχρονιστεί, να καταστεί απλούστερη, αποτελεσματικότερη και λειτουργικότερη για τον πολίτη και, γενικότερα, να συμβάλλει στην ανάπτυξη .

Στο πλαίσιο: αυτό, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τον ΥΠΑΑΤ έχει ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της κυβέρνησης και του ΥΠΑΑΤ να καταστεί ο αγροτικός τομέας πυλώνας ανάπτυξης της χώρας, με στόχο την επάρκεια των τροφίμων, την απασχόληση, την ανάπτυξη της περιφέρειας και γενικότερα της εθνικής οικονομίας, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους και τις δυνατότητες πού παρέχονται από την κοινή Αγροτική Πολιτική .

Αναφορικά με τα Περιφερειακά κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες αναδιοργανώνονται και δεν καταργούνται. 'Όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ πρόκειται να συντονιστούν κάτω από επτά Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι οποίες, αντίστοιχα, θα συντονίζονται από την κεντρική Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία, η διάχυση πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης.

Παράλληλα, με τη διάρθρωση αυτή, είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός τόσο μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ όσο και με τις υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, για θέματα που άπτονται των αγροτικών ζητημάτων. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την προτεινόμενη απλουστευμένη κεντρική δομή του Υπουργείου, την καλύτερη αξιοποίηση τον ανθρώπινού δυναμικού και των νέων τεχνολογιών, το ΥΠΑΑΤ Θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην αποστολή του και στον στρατηγικό τον στόχο για μια ποιοτική γεωργία.»