"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας" για 45.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που έχει στόχο να ενισχύσει τους νέους και την επιχείρηση που απειλούνται άμεσα από το υφιστάμενο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον, με ανεργία και παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αντίστοιχα.

Σκόπος της συγκεκριμένης δράσης είναι να προσφέρει ένα πρώτο βήμα εισόδου στην απασχόληση σε 35.000 χιλιάδες νέους συμπολίτες μας που σήμερα είναι ανενεργοί, με τη μορφή της πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.vouch.gr και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο [email protected] ή στο 801 11 25 800 (πανελλαδική γραμμή ενημέρωσης).

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη δράση αποτελείται από μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring, πρακτική άσκηση-εργασιακή εμπειρία πέντε μηνών και, τέλος, επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Στο πρόγραμμα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών και άνεργοι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν από την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα σε νέους & επιχειρήσεις

Νέοι: Στους νέους που θα ενταχθούν στο σπονδυλωτό αυτό πρόγραμμα θα παρέχεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, αμοιβή 460 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI), αμοιβή 400 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος κλπ., για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Επιχειρήσεις: Η δράση περιλαμβάνει κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, μόνο για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας. Οι επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ θα πρέπει να δεσμευθούν να μην απολύσουν προσωπικό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.