Με ηλεκτρονική διαδικασία θα γίνονται από την 1η Ιουλίου του 2013 οι προμήθειες προϊόντων, υπηρεσιών και οι αναθέσεις έργων αρχικά όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και στη συνέχεια από το σύνολο του δημόσιου τομέα.

Το νέο σύστημα θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί από όλους τους φορείς του Δημοσίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) αποτελεί το δεύτερο στάδιο εκσυγχρονισμού του συστήματος των κρατικών προμηθειών. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η ηλεκτρονική και κεντρική διεξαγωγή των διαγωνισμών θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο και την οικονομία, όπως αύξηση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια μείωση της δημόσιας δαπάνης για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα.

Αυτό θα επιτευχθεί με την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής τόσο για τις αρχές που διενεργούν τους διαγωνισμούς όσο και για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτούς.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα επιτρέψουν σε περισσότερες επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ελλάδας, μικρές, μεσαίες και μεγάλες να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία αλλά με τη χρήση του διαδικτύου και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επιπλέον στόχος είναι η εξοικονόμηση πόρων, με τον δραστικό περιορισμό των αναθετουσών αρχών που διενεργούν διαγωνισμούς, από περίπου 7.000 σε περίπου 700.

Τα αιτήματα των φορέων του Δημοσίου για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες θα απευθύνονται στις Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές.

Η κεντρική εκτέλεση διαγωνισμών θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος: αντί να διεξάγονται πολλοί διαγωνισμοί για το ίδιο προϊόν από τους επιμέρους φορείς του Δημοσίου, θα γίνεται ένας που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των φορέων.

Δείτε εδώ το κείμενο του νομοσχεδίου