Δείτε την προκήρυξη του ιστιοπλοϊκού αγώνα Ανοικτής Θάλασσας με την επωνυμία "Ιδομενέας" που διοργανώνει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

 

«ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ»

Χανιά 14/04/2013

 

        Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης, με την επωνυμία «IΔΟΜΕΝΕΑΣ», για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC και την κλάση J24, την Κυριακή 14 /04/2013.

 

1.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα:

1.1. Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013 - 2015 (RRS).

1.2. Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule.

1.3. Οι Διεθνείς Κανόνες ORC Rating Rules.

1.4. Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2013 - 2014.

1.5.  Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

1.6. Ο Κανονισμός Αγώνων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο.

1.7. Ο Διεθνής Κανονισμός I.R.C. 2013, Μέρος 1,2,3.

1.8. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα.

1.9. Η Προκήρυξη κοινού πρωταθλήματος ΝΟΧ – ΙΟΧ 2013.

1.10.             Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν

               τροποποιήσεις τους.

1.11Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Προκήρυξης και Οδηγιών Πλου 

  ισχύουν οι Οδηγίες Πλου

 

1.    ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, καν. 20.31(6) Μέρος ΙV του Κανονισμού 2013-2015 της I.S.A.F. και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν διαφήμιση κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.

1.2. Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.

1.3. Η εφαρμογή των διατάξεων του καν. 20 του κανονισμού της ISAF θα ισχύσει από τις 7:00 της 14ης/04/2013 και μέχρι τις 24:00 της Κυριακής 14/04/2013

1.4. Ο οργανωτής Όμιλος, μπορεί να απαιτήσει τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία ή αυτοκόλλητο με το σήμα του χορηγού καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

 

2.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, O.R.C. Club, IRC και κλάση J24 που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας όπως αυτές ισχύουν.

2.2. Σε κάθε ιστιοπλοϊκό πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του.

2.3. Ορίζεται ποσό συμμετοχής ανά σκάφος στα 10€ (ευρώ)

 

3.    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής, για όλα τα σκάφη, πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του I.O.X μέχρι την Κυριακή 14 /04/2013 και ώρα 08.00.

3.2. Να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής και κατάστασης πληρώματος που επισυνάπτονται.

3.3. Κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού καταμετρήσεως του σκάφους για το έτος 2012 και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

3.4.  Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συμφωνούν με τα παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτές.

3.5. Η μη τήρηση των  παραγράφων 3  και 4 θα έχει ως συνέπεια την αναφορά του σκάφους ως "DNC".

 

 

4.    ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

4.1. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων της Ε.Α.Θ. να συγχωνεύσει τις κλάσεις (με εξαίρεση αυτή των J24) ανάλογα με τη συμμετοχή.

 

5.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

5.1. Θα εφαρμοστεί το σύστημα "Time on Distance".

 

6.    ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

6.1. Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, όπως περιγράφεται στο Προσάρτημα Α4, των Δ.Κ.Α.

 

7.    ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

7.1. Θα δίνονται από τη γραμματεία του Ομίλου στη συγκέντρωση κυβερνητών.

 

8.    ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

8.1. Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων ΕΙΟ/ΕΑΘ.

8.2. Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος, πριν ή μετά το τέλος του αγώνα.

 

 

9.    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

9.1.    Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή    κατάσταση με το ονοματεπώνυμο όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του Ι.Ο.Χ. μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

9.2.    Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον ενημερωθεί γραπτά σε ειδικό έντυπο η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

 

      10. ΕΥΘΥΝΗ

10.1.     Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο ο οργανωτής όμιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι τυχόν συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.

        10.2.     Είναι αρμοδιότητα του εντεταλμένου εκπροσώπου ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν το βαθμό εκπαιδεύσεως του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος η όχι στον προγραμματισμένο αγώνα.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

 

11.1.     Ο Ι.Ο.Χ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οπτικό υλικό από των αγώνα κατά την κρίση του χωρίς καμία απαίτηση από τους συμμετέχοντες.

 

      12. ΕΠΑΘΛΑ

12.1.     Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές Γενικής Βαθμολογίας και στους νικητές των κλάσεων, ανάλογα με τη συμμετοχή.

 

 

       13. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

13.1.     Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει στις 14/04/2013, μετά το  πέρας του αγώνα.

 

 

      14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 

Η διαδρομή του αγώνα είναι όρτσα πρίμα, με προγραμματισμένες 3 ιστιοδρομίες 4ν.μ. εκάστη. Εκκίνηση- Νο1- Νο2- Νο1- Τερματισμός. Όλα τα σημεία θα αφήνονται αριστερά.

 

Η εναλλακτική διαδρομή του αγώνα είναι ΧΑΝΙΑ - ΘΟΔΩΡΟΥ απλή  περιστροφή (το νησί το αφήνουμε αριστερά) - ΧΑΝΙΑ απόσταση 10,5 N.M.

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

 

Ημέρα

Ημερ/νία

Πρόγραμμα Αγώνων

Προειδο-ποιητικό

Σήμα / Ωρα

ΣΑΒΒΑΤΟ

13/04/2013

 

Συγκέντρωση  Κυβερνητών

 

19.30

ΚΥΡΙΑΚΗ

14/04/2013

Εγγραφή / Έλεγχος- Επιθεώρηση Σκαφών

 

 

08.30-09.30

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ «ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ» όρτσα πρίμα 1ης Ιστιοδρομίας ,ακολουθούν 2η και 3η, συνολικής απόστασης 12 ν.μ.

 

ή

 

Εναλλακτική διαδρομή ΧΑΝΙΑ - ΘΟΔΩΡΟΥ (απλή περιστροφή) - ΧΑΝΙΑ 10,5 ν.μ.

 

 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

10.20

a.s.a.p.

 

 

 

 

 

 

 

Μετά το πέρας του αγώνα