Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης για την απρόσκοπτη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης και της υπόλοιπης νησιωτικής Ελλάδος, ενόψει και της εξαγγελθείσας απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο…….

1. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), οφείλει εντός 48 ωρών από το χρόνο κήρυξης της απεργίας να εισηγηθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου αυτός με απόφασή του να καθορίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δρομολογιακών γραμμών και συχνότητας εκτέλεσης δρομολογίων που απαιτούνται για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, εφόσον η απεργία υπερβεί τις 48 ώρες. Ο ως άνω καθορισμός αφορά σε ήδη υφιστάμενες δρομολογιακές γραμμές και δρομολογημένα αντιστοίχως πλοία.

2. Το ΣΑΣ στην περίπτωση αυτή συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου λογίζεται ως διπλή.

3. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κατά την παρ.1 δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στις αντίστοιχες ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς επίσης επιδίδεται στους πλοιάρχους των κατά περίπτωση πλοίων. Η ίδια αυτή απόφαση δεν θεμελιώνει ουδεμία αξίωση αστικής φύσεως κατά του δημοσίου.

4. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και τα πληρώματα των υποδειχθέντων πλοίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση των αντιστοίχων δρομολογίων.