Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών το πρώτο 3μηνο του 2013 συμμετείχε σε 4 προτάσεις που υποβλήθηκαν σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. συνολικού ύψους 613.632 €.

Συγκεκριμένα συμμετείχε ως εταίρος στις παρακάτω προτάσεις

΄Capacity Building of Personnel in Jordanian Olive Industry’ (CBPOOI) στο πρόγραμμα TEMPUS (64.416 €).

‘E- Platform forTeaching Small Farmers Branding Olive Oil (e-Olive) στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci (37.680 €).

‘Deployment of Innovative Market-Oriented Rainwater Harvesting Irrigation Technologies for Improved Agricultural Water Efficiency in Semi-Arid Areas of the Mediterranean Region (RAINΙTEC) στο πρόγραμμα FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO (308.056 €).

Στη πρόταση συμμετέχει ως εταίρος και ο ΟΑΔΥΚ και αφορά την κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Δήμου Κισάμου και την χρήση του νερού για άρδευση με σύγχρονες τεχνικές και εμπλουτισμό του υδροφορέα.

'Sustainable irrigation for olive orchards with high tree densities’ (OLIWATER DSS) στο πρόγραμμα FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO (204.480 €).

Στο πρόγραμμα συμμετέχει και ο ΤΟΕΒ Κισάμου και αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λήψης αποφάσεων για την αειφορική άρδευση των ελαιώνων και περιοχή εφαρμογής τη Δυτ. Κίσαμο.