Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοίνωσε τα κριτήρια για την μείωση κατά 50% των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης στις ευπαθείς ομάδες (άποροι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι).

Σύμφωνα με αυτά οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί δημότης  στη μείωση των τελών είναι οι εξής:

1. Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω ευπαθείς ομάδες:
α. Άποροι
β. Τρίτεκνοι
γ. Πολύτεκνοι
δ. Ανάπηροι
2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αποκορώνου
3. Η μείωση θα αφορά στην πρώτη και κύρια κατοικία μέχρι 120 τ.μ.
(Αφορά τα τέλη καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης)
4. Οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000 € (συνυπολογιζόμενου του ποσού των
επιδοτήσεων ελαιολάδου, κτηνοτροφικών και της εξισωτικής).
5. Στους πολύτεκνους και στους τρίτεκνους το ένα παιδί τουλάχιστον να είναι  ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (Συμπληρώνεται στον Δήμο)
2. Επικυρωμένο Φωτ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Ε1, Ε9, Ε2 και Εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών (Επικυρωμένα φωτ/φα)
4. Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική τότε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση σε καμία Δ..Ο.Υ.
5. Συμβόλαιο ακινήτου (εάν υπάρχει)
6. Εάν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη του αιτούντος, έγγραφο – βεβαίωση ή φορολογική δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
8. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ (Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας)
9. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του (67% και άνω).
10. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι θα γνωστοποιεί στο Δήμο οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. αλλαγή τ.μ., χρήσης ακινήτου κ.λ.π.)
11. Πρόσφατους λογαριασμούς ΔΕΗ και Ύδρευσης

Επίσης ο Δήμος Αποκορώνου ανακοίνωσε ότι όσον αφορά την ύδρευση θα γίνει αυτεπάγγελτος έλεγχος από την υπηρεσία για το εάν συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις μείωσης τελών οι ήδη ωφελούμενοι.