Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι έχει ήδη καλύψει (με τη μορφή προκαταβολής) και δεσμευθεί (με την μορφή δεσμευτικών επιστολών) για το σύνολο των κεφαλαίων που είναι αναγκαία για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών όπως αυτά έχουν καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι προπληρωμές και δεσμεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν ως εξής:

Σύνολο ανά τράπεζα (ποσά σε € δις.)
   
Alpha Τράπεζα ΑΕ 4.571
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 9.756
Eurobank ΑΕ 5.839
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 7.335
   
Σύνολο 27.501


Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημειώνει εξάλλου ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Αlpha Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) για τη λήψη μέχρι την 30ή Απριλίου 2013 ανεκκλήτων αποφάσεων για τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησής τους έχουν ήδη συγκληθεί ή λάβει χώρα.