Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση νέων κοινών μετοχών ως εξής:

Α. Μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας, το οποίο θα καλυφθεί:

(α) σε μετρητά:
(i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των €400.000.000
(ii)με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές στους παλαιούς μετόχους
(iii)με διάθεση των αδιαθέτων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο,
(β) με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά.

Β. Μέχρι ποσού €570.000.000 με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ bank.

Γ. Μέχρι ποσού €524.000.000 με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε, για τεχνικούς λόγους που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση, την αναπροσαρμογή (αύξηση) της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με μείωση του αριθμού τους λόγω συνενώσεως (reverse split), και τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την εξειδίκευση των παραπάνω μεταβολών στον αριθμό των μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.
Δεδομένου ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη συμφωνήσει τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου των δύο ξένων τραπεζών, της B.C.P. και της Société Générale, έχει ήδη εξασφαλίσει την ελάχιστη συμμετοχή ιδιωτών κατά ποσό που διασφαλίζει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της Τράπεζας.
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσουν κατ’ εκτίμηση στα €9,2 δισεκατομμύρια και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ξεπεράσει το 14%.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας Πειραιώς διότι:

• Οι αποφάσεις των μετόχων της, επιβεβαιώνουν την στρατηγική επιλογή να διατηρήσει η τράπεζα τον ιδιωτικό της χαρακτήρα και να συμβάλει αποφασιστικά στην προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
• Από την περυσινή Γενική Συνέλευση έως σήμερα, δηλαδή σε διάστημα ενός έτους, ο Όμιλος της Τράπεζα Πειραιώς διπλασίασε τα μεγέθη του και την παρουσία του στην τραπεζική αγορά. Το ενεργητικό ανέρχεται σήμερα σε €102,6 δις από € 46,3 δις πέρυσι, οι καταθέσεις σε €54,8 δις από €19,0 δις και οι καθαρές χορηγήσεις σε €67,4 δις από €32,6 δις πέρυσι.
• Παράλληλα, η σημερινή καθαρή θέση της Τράπεζας προ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ξεπερνά τα €800 εκατ. (pro forma), ενώ πέρυσι η Τράπεζα ήταν σε αρνητική καθαρή θέση εξαιτίας του PSI.
• Τα τελευταία 15 χρόνια, η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε 20 επιτυχημένες εξαγορές-συγχωνεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.
• Μετά την απόκτηση των δραστηριοτήτων της πρώην ΑΤΕ bank, την 27.7.12, η Πειραιώς ως κατεξοχήν Τράπεζα στήριξης της αγροτικής οικονομίας επεξεργάσθηκε και προωθεί μέτρα μεγάλης σημασίας για την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα «συμβολαιακής γεωργίας», τα οποία ξεκίνησε ανά κλάδο προϊόντος, εξασφαλίζοντας ρευστότητα και μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες.
• Την 14.12.12 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Geniki Bank, ελληνικής θυγατρικής της Societe Generale με ενεργητικό €2,5 δις. Το γεγονός αυτό όχι μόνο ενίσχυσε τη Geniki Bank κατά €350 εκατ., αλλά καλύπτει και την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €170 εκατ.
• Την 26.3.13, η Τράπεζα Πειραιώς επιλέχθηκε για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Cyprus Popular Bank, της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Η άμεση ενέργεια για την απορρόφηση αυτών των δικτύων προστάτευσε τις καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

• Την 22.4.13, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην εξαγορά της Millennium Bank στην Ελλάδα με ενεργητικό €5 δις. Η εξαγορά της Millennium εξασφαλίζει τη συμμετοχή της μητρικής της B.C.P. στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με €400 εκατ.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και τις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση μεσοπρόθεσμα.

«Καταβάλλεται - είπε ο κ. Σάλλας - μία μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και την επανάκτηση της εμπιστοσύνης στο εξωτερικό. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα τα καταφέρουμε. Γι αυτό άλλωστε καλούμε Έλληνες και ξένους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα καθώς και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης της χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας και παγιοποιεί την εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα που αποτελεί προϋπόθεση για ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Χρειάζεται πάντα να προσβλέπουμε στο μέλλον και να διορθώνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Εκτιμούμε ότι η ελληνική οικονομία θα περάσει εντός του έτους σε φάση πρωτογενούς πλεονάσματος και έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και τη ρύθμιση του χρέους. Η προοπτική αυτή θα σηματοδοτήσει την αναστροφή της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, να ξανανοίξουν δουλειές και να καταπολεμήσουμε τη μεγάλη ανεργία».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε Ψήφισμα να μην χρηματοδοτεί η Τράπεζα Πειραιώς οποιαδήποτε επιχείρηση ή μονάδα λειτουργεί χρησιμοποιώντας αδήλωτους ή ανασφάλιστους εργαζόμενους, καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία και τις αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι τα φαινόμενα αυτά είναι εντελώς απαράδεκτα για τον πολιτισμό μας και το υγιές μοντέλο ανάπτυξης το οποίο επιδιώκουμε ως χώρα, γι αυτό οφείλουμε όλοι να τα εξαλείψουμε.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η συνεδρίαση της σημερινής, ιδιαίτερα σημαντικής Γενικής Συνέλευσης (της ιστορικότερης ίσως στην πορεία της Τράπεζας Πειραιώς), θα πρέπει να επισφραγιστεί με τη σύντομη διακήρυξη των βασικών αρχών που θα διέπουν τη συναλλακτική της δραστηριότητα και θα αποτελούν το Κοινωνικό της Συμβόλαιο και τον Καταστατικό της Χάρτη.

Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, όχι μόνο επειδή διαχειρίστηκε σωστά τα οικονομικά της μεγέθη, αλλά και επειδή είναι από τους πρώτους Οργανισμούς που υιοθέτησε και πιστά τήρησε τις αρχές του Οικονομικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την υπεράσπιση, μεταξύ των άλλων, της εργασίας και του εργαζόμενου. Στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, απασχολώντας περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους. Από το ξεκίνημά της και σταθερά μέχρι σήμερα έχει αποκηρύξει, σε θεσμικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο κάθε μορφή παράνομης εργασίας, έχοντας δείξει έμπρακτα ότι ο σεβασμός στην εργασία είναι το πρώτο δείγμα πολιτισμού, ο ακρογωνιαίος λίθος της υγιούς και μακρόπνοης ανάπτυξης. Η διεθνής αναγνώριση για την θετική της πορεία αποτελεί την επιβράβευση για τη διαχρονική προσήλωσή της στις ανθρώπινες αξίες και ιδίως στην εργασία, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες. Σήμερα παρά ποτέ η Τράπεζα θεωρεί επιτακτική ανάγκη να υπερασπιστεί αυτήν την πάγια αρχή της, που συνοψίζεται στη λέξη ΣΕΒΑΣΜΟΣ στην εργασία και στις σχέσεις με το συναλλακτικό της κοινό. Θα εντάξει στις προϋποθέσεις στήριξης και χρηματοδότησης κάθε είδους επιχειρηματικότητας, σε ατομική ή εταιρική βάση, όχι μόνο τα λογιστικά μεγέθη, αλλά και την πιστή προσήλωση σε μία βασική αρχή : Καμία οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να θίγει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Για το λόγο αυτό η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί αλλά και εντέλει το Δ.Σ. της Τράπεζας να μην χρηματοδοτεί καμία επιχείρηση ή οικονομική μονάδα που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ως προς την προστασία των εργαζομένων της από την ανασφάλιστη ή αδήλωτη εργασία.