Την πρόσληψη 15 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στη ΔΕΥΑΒΑ ενέκρινε η Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ μηνών.

Οι θέσεις που θα προκηρυχτούν αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες.
- Ένας (1) ΠΕ Μηχανικός Η/Υ

- Ένας (1) ΠΕ Οικονομολόγος

- Ένας (1) ΤΕ Λογιστής

- Ένας (1) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Ένας (1) ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

- Ένας (1) ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

- Ένας (1) ΤΕ Τεχνολόγος-Μηχανολόγος

- Δυο (2) Τεχνίτες Υδραυλικοί ή Θερμοϋδραυλικοί

- Ένας (1) ΠΕ Χημικός Μηχανικός

- Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος

- Ένας (1) ΔΕ Τεχνίτης Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

- Τρεις (3) ΥΕ Εργάτες