Την αδυναμία χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασφαλισμένους του στα δημόσια νοσοκομεία λόγω ελλείψεων, διαπιστώνει το ΙΚΑ, που εξέδωσε εγκύκλιο για την προμήθεια των σκευασμάτων από τα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς την επιβάρυνση των ασθενών, από την ερχόμενη Παρασκευή 15 Απριλίου.

Η εγκύκλιος αφορά μεταξύ άλλων συνταγογράφηση κυτταροστατικών φαρμάκων, χορήγηση ερυθροποιητικών παραγόντων σε νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, αυξητικής ορμόνης και παραγόντων αποσιδήρωσης.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του ΙΚΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ, τα ιδιωτικά φαρμακεία θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με - φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούνται κατά τη διάρκεια βραχείας νοσηλείας (π.χ. που χορηγούνται με ενδοφλέβια έγχυση) υποβάλλοντας συνημμένη γνωμάτευση του Κρατικού Νοσοκομείου που να αναφέρει το Φαρμακείο του Κρατικού Νοσοκομείου ότι δεν διαθέτει το φάρμακο καθώς και συνταγή γιατρού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - φάρμακα υψηλού κόστους για τα οποία δεν απαιτείται βραχεία νοσηλεία (π.χ. p.os χορηγούμενα φάρμακα), τα Ιδιωτικά Φαρμακεία εκτελούν συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που φέρουν την ένδειξη “ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ” από το φαρμακείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να επισυνάπτουν γνωμάτευση γιατρού ειδικότητας ή/και έντυπο διάθεσης όπου απαιτείται, όπως σημειώνεται.

Η χρέωση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα γίνεται όπως και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, δηλ. στη νοσοκομειακή τιμή προσαυξημένη κατά 2,5% ως ποσοστό κέρδους του χονδρεμπορίου και επί της τιμής που προκύπτει προσαυξημένης κατά 18% ως κέρδος φαρμακοποιού.

Στην τελική τιμή προστίθεται και ο προβλεπόμενος ΦΠΑ. Ως ημερομηνία εφαρμογής της εγκυκλίου ορίζεται η 15η Απριλίου 2011.

Πατρίς- Άννα Κωνσταντουλάκη