Μέχρι τις 24 Μαίου δόθηκε παράταση απο τον Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στον Άξονα 3 –Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013)

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΔΥΚ η παράταση αυτή αφορά στα Μέτρα:

311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Με δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες (εγγεγραμμένους στο μητρώο αγροτών σύμφωνα με τον υπ.αρ. 3874 Νόμο (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων») και νέους γεωργούς (στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013).
Θα στηριχθούν δράσεις ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς: μικρών καταλυμάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, ειδών διατροφής μετά τη πρώτη μεταποίηση, βελτίωσης υποδομής επιχειρήσεων με χρήση ΑΠΕ για κάλυψη αναγκών επιχείρησης.

312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κατοίκους η μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3.
Θα στηριχθούν ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοίβιοτεχνικών μονάδων,επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, βελτίωσης υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ΑΠΕ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, δικτύωσης ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας, (δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δαπάνες μελετών, δαπάνες προβολής, κ.α).

313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (εκτός καταλυμάτων τα οποία εξαιρούνται)
Με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κατοίκους η μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3.
Θα στηριχθούν δράσεις ίδρυσης επέκτασης, εκσυγχρονισμόού χώρωνεστίασης και αναψυχής, γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, βελτίωσης υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ΑΠΕ με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης .

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων-φακέλων η 24η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.agrotikianaptixi.gr και κατατίθενται σε δύο αντίγραφα στις αντένες του Μηχανισμού Υποστήριξης του Άξονα 3 (για τα Χανιά στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης) εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

Οι περιοχές που εντάχθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο στον Άξονα 3 είναι: