Για την μηχανογραφική εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης των αιτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα για τα οποία διαμαρτύρονταν οι αγρότες, απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που διέπει τα Μέτρα Στήριξης της Αγροτικής Ανάπτυξης, η εξακρίβωση της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας πραγματοποιείται με διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Οι διοικητικοί έλεγχοι για την επιλεξιμότητα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και διασταυρωτικούς ελέγχους με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και τα αποτελέσματα των εξακριβώσεων των στοιχείων αυτών, προκειμένου να αποφεύγεται η αχρεώστητη καταβολή ενίσχυσης και η επιβολή κυρώσεων στους παραγωγούς σε ευρεία κλίμακα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, άρρηκτα συνδεδεμένες με τις αντίστοιχες της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης και την υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή και μηχανογραφικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στις Δράσεις 2.1.4, αναπτύχθηκε σχετική μηχανογραφική εφαρμογή σχεδιασμένη βάσει των όρων και προϋποθέσεων που προκύπτουν από το σύνολο των ενωσιακών κανονισμών, των εθνικών διατάξεων και των απαιτήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης στο έγγραφό του: «οι διευκρινήσεις σχετικά με τον έλεγχο των εκτάσεων και τις διαφορές που πιθανόν προκύπτουν μεταξύ της έκτασης που πιστοποιείται , δίνονται ρητά από την με α.π. 1487/3917/27-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τα παραστατικά κατοχής της αιτούμενης έκτασης, την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεούται να ακολουθήσει για τους διασταυρωτικούς ελέγχους της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης».

Βάσει των εθνικών διατάξεων που καθορίζουν το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή και διαχείριση του Μέτρου 2.1.4, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης και την πρώτη δημοσιοποίηση των καταστάσεων των καταρχήν δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων, όπως επισημαίνει ο Υπουργός «οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο της οριστικοποίησης των καταστάσεων, μέσω των μηχανογραφικών ελέγχων, τα οποία δεν δύναται να είναι προβλέψιμα στο σύνολό τους, λόγω της διαφορετικής φύσης των αλλαγών που αιτούνται οι παραγωγοί στις αιτήσεις τους».