Στο γραφείο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης βρίσκεται, πλέον, ο οριστικός ενιαίος πίνακας που αφορά την κινητικότητα των 1.891 διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς ολοκληρώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι διαδικασίες έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων, μετά και την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Όπως έχει γνωστοποιήσει το υπουργείο, το επόμενο και τελευταίο βήμα είναι η ανακοίνωση μετακίνησης από τον υπουργό, κάτι που πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα, καθώς και η δημοσίευση της ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι θα πρέπει να εμφανιστούν στον φορέα υποδοχής την ημερομηνία που καθορίζει η ανακοίνωση του υπουργού. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος υπάλληλος δεν εμφανιστεί με δική του ευθύνη εκδίδεται πράξη απόλυσής του από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής.

Όσον αφορά τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, η ανεξάρτητη αρχή ανάρτησε σήμερα στην ιστοσελίδα της τα οριστικά αποτελέσματα που αφορούν την κινητικότητα των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Διοικητικών ειδικοτήτων, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωσης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σημειώνεται, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα της υπ' αριθμ. 2/2013 Ανακοίνωσης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


news247.gr