Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε πλέον το πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου» (ΤΟΠΣΑ) μετά και την ανακοίνωση σήμερα Μ.Τρίτη 30 Απριλίου των αποτελεσμάτων επιλογής των ωφελουμένων. 

Συνολικά 290 άτομα έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ ο αριθμός εκείνων που εντάσσονται σ’ αυτό είναι 100. Από τα 290 άτομα που υπέβαλαν αίτηση βαθμολογήθηκαν τα 259, αφού τα 31 δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Τελικά τα 100 άτομα που επελέγησαν ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 95 άνεργοι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, 3 νέοι επιστήμονες και 2 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από το ΚΕΚ Ανάπτυξης Κρήτης (τηλ: 2810 792207) καθώς και από τις ιστοσελίδες http://topsa.kek-anaptixi-kritis.gr/index.php/el_gr και http://www.kek-anaptixi-kritis.gr/ χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους. 

Το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το προφίλ των ωφελουμένων 

Γυναίκες είναι στην πλειοψηφία τους οι ωφελούμενες του προγράμματος, καθώς από τα 100 άτομα που επελέγησαν οι 75 είναι γυναίκες και οι 25 άνδρες. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο, οι περισσότεροι επιλεγέντες είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (38%), ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι Λυκείου (30%), όσοι ανήκουν στην κατηγορία Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μη τριτοβάθμιου επιπέδου (14%) και οι απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας ή κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (10%). Ανάμεσα στους επιλεγέντες είναι και 8 άτομα (8%) που έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Εξάλλου, το 20% αφορά σε άτομα κάτω των 25 ετών, απ’ τα οποία 20 είναι γυναίκες και 5 άνδρες. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες ωφελουμένων, σε άνεργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, σε αγρότες/ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και σε νέους επιστήμονες. Συνολικά κατατέθηκαν 245 αιτήσεις ανέργων (επελέγησαν 95), 11 αγροτών/ασφαλισμένων ΟΓΑ (επελέγησαν 2) και 3 νέων επιστημόνων (επελέγησαν και οι 3). 

Προώθηση στην απασχόληση

Στο πλαίσιο του προγράμματος, μέρος των 100 ωφελουμένων θα προωθηθεί σε θέσεις απασχόλησης, ενώ όσοι το επιθυμούν θα στηριχτούν σε κάθε τους βήμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τον κάθε ωφελούμενο, δημιουργείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης το οποίο είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του. 

Για την ίδρυση κάθε νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής) από τους ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων της πράξης. Για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ.) θα εκπονείται από στελέχη της πράξης το business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθείται και στηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρέμβασης, καθώς και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησης.