Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης -Περιφέρειας Κρήτης, προτίθεται να υλοποιήσει Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για το σκοπό αυτό καλεί τους Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς & τις Επιχειρήσεις, που έχουν τις προϋποθέσεις, σε συνεργασία για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Δικαιούχοι:

- Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα συμμετέχουν μέσω του Κλαδικού τους Φορέα υποχρεωτικά.

- Οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα δύνανται να υποβάλλουν το ανωτέρω Σχέδιο αυτοτελώς.

Διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι Δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο Σύμβασης Συνεργασίας ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 16/5/2011
Τι χρηματοδοτείται

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού κ.α.

• Δράσεις για την κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού.