Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

• Για το Ωϊδιο ή Χολέρα

−Δευτερογενείς προσβολές έχουν εκδηλωθεί σε φύλλωμα και σταφύλια.
− Τα στάδια άνθισης – καρπόδεσης είναι πολύ ευαίσθητα. Ανεπαρκής αντιμετώπιση την περίοδο αυτή θεμελιώνει την ασθένεια και εκδηλώνει σοβαρές προσβολές στα σταφύλια, αντιληπτές κατά τον Ιούνιο.
Τα αμπέλια πρέπει να είναι συνεχώς καλυμμένα από την έναρξη της άνθισης μέχρι και δυο εβδομά-δες μετά την καρπόδεση.

• Για τον Περονόσπορο

− Οι καιρικές συνθήκες του Απριλίου δεν ευνόησαν την ασθένεια.
− Οι βροχές των τελευταίων ημερών ύψους 5-20 χιλ. με μέση θερμοκρασία 15-19οC πιθανόν να δώσουν μολύνσεις στα μέσα της άλλης εβδομάδας.
− Τα στάδια μούρου – άνθησης – καρπόδεσης είναι πολύ ευαίσθητα.
Ελέγχετε συστηματικά τα αμπέλια και ιδιαίτερα τα σταφύλια. Την εποχή αυτή η ασθένεια μπορεί να προσβάλλει στα σταφύλια χωρίς συμπτώματα στα φύλλα.
Σε περιοχές που έχουν ήδη εμφανιστεί ή θα εμφανιστούν συμπτώματα να γίνεται αμέσως καταπολέμηση, κατά προτίμηση με διασυστηματικά ή διελασματικά σκευάσματα.
Προληπτική καταπολέμηση για όλες τις περιοχές : (13-14 Μαΐου) Άμεσα.

• Για την Ευδεμίδα

Η πτήση της ανθόβιας γενιάς σταδιακά ολοκληρώνεται σε όλες τις περιοχές. Δεν χρειάζεται ακόμα κατα-πολέμηση.

• Για το Τζιζτζικάκι

Σημαντικοί πληθυσμοί καταγράφονται κατά τόπους.
Να γίνονται τακτικοί έλεγχοι και αν διαπιστώνονται οι πρώτοι πληθυσμοί να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με το ωίδιο.
• Για τον Ψευδόκοκκο

Η μετακίνηση του στη βλάστηση έχει ξεκινήσει. Οι πληθυσμοί εντοπίζονται κυρίως κάτω από το ρυτί-δωμα, στο ανώτερο τμήμα του κορμού και στους βραχίονες. H παρουσία του ψευδόκοκκου συνοδεύεται
συνήθως από την παρουσία μυρμηγκιών.
Να γίνει συστηματικός έλεγχος, ιδιαίτερα σε αμπέλια με ιστορικό προσβολών. Σε αμπέλια για επιτραπέ-ζια χρήση, των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών, που διαπιστώνεται προσβολή να γίνει σήμανση
των πρέμνων, αφαίρεση του ρυτιδώματος και κατευθυνόμενος ψεκασμός σε κορμό και βραχίονες με καλή διαβροχή μέχρι απορροής.
Ενδεικτικές ημερομηνίες καταπολέμησης: 14 – 16 Μαΐου.

• Για τις Θρίπες

Στα επιτραπέζια σταφύλια να γίνεται τακτικός έλεγχος. Βλαστοί και σταφύλια να τινάζονται μέχρι και την άνθηση σε λευκό χαρτί. Εφόσον διαπιστωθεί παρουσία του εντόμου να γίνεται άμεση επέμβαση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.


Β) ΕΛΙΑ-ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ: Στις πρώιμες περιοχές η καρπόδεση ολοκληρώνεται. Παρατηρείται ανομοιομορ-φία στην εξέλιξη της καρπόδεσης των πρώιμων περιοχών που πιθανόν οφείλεται στις ιδιαίτερες κλιματι-κές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, έντονοι βοριάδες) που επικράτησαν στην περίοδο άνθησης - επι-κονίασης. Στις μεσοπρώιμες περιοχές συνεχίζεται η άνθηση και η πτώση πετάλων ενώ στις όψιμες ξεκι-νάει η άνθηση.

• Για τον Πυρηνοτρήτη

Στις πρώιμες και στις παραλιακές περιοχές ξεκίνησε η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη στα τέλη Απριλίου. Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες στους νεαρούς καρπούς ενώ οι συλλήψεις αυ-ξάνονται στις φερομονικές παγίδες. Ο πυρηνοτρήτης γεννάει τα αυγά του κυρίως πάνω στον κάλυκα και οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται κατευθείαν μέσα στον καρπό. Στόχος της καταπολέμησης είναι η θανά-τωση των νεαρών προνυμφών όταν μπαίνουν ή λίγο πριν μπουν στον καρπό.
Συνιστάται στις πρώιμες και στις παραλιακές περιοχές ψεκασμός κάλυψης 16 - 18 Μαΐου με κατάλλη-λα εγκεκριμένα εντομοκτόνα.
Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες με μέτρια καρποφορία. Οι ημερομηνίες ψεκασμού των μεσοπρώιμων και των όψιμων περιοχών θα δοθούν σε επόμενο δελτίο.

• Για τον Μαργαρόνια

Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων, φυτωρίων και δέντρων που έχουν δεχτεί κλάδεμα ανα-νέωσης. Οι προνύμφες καταστρέφουν εκτός από την τρυφερή βλάστηση και πράσινους ανεπτυγμένους καρπούς.
Πρώιμες και παραλιακές περιοχές: 16 - 18 Μαΐου.

• Για το Ρυγχίτη ή μπίμπικα

Ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες προσβολές (περιφερειακά φαγώματα στα τρυφερά φύλλα και στις βλαστικές κορυφές) από τα ενήλικα που διαχείμασαν. Μετά το τέλος της καρπόδεσης τρέφονται στους καρπούς και
αργότερα, κατά τον Ιούλιο, ωοτοκούν σε αυτούς. Η ζημιά από τα ενήλικα στο φύλλωμα δεν είναι σοβαρή, αλλά στους νεαρούς καρπούς είτε με τη διατροφή τους είτε με την ωοτοκία προκαλούν πρόωρη καρ-πόπτωση. Οι προνύμφες προσβάλουν τον πυρήνα των καρπών προκαλώντας καρπόπτωση το φθινόπωρο.
Σε ελαιώνες που παρατηρήθηκαν ζημιές τα δύο προηγούμενα χρόνια και διαπιστώνονται ανοιξιάτικες προσβολές στο φύλλωμα, να γίνει ψεκασμός αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης.
Επειδή φέτος δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του ρυγχίτη, συστήνεται η χρήση ενός εγκεκριμένου για την καλλιέργεια της ελιάς εντομοκτόνου, κατά προτίμηση οργανοφωσφο-ρικού.

• Για τον Ωτιόρυγχο

Είναι νυχτόβια σκαθάρια που ανεβαίνουν στα δέντρα από τον κορμό τις νυχτερινές ώρες. Προκαλούν αποφύλλωση, πτώση ανθοταξιών και καρπόπτωση. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που κατατρώγουν
περιφερειακά τα φύλλα (πριονωτά) όπως χαρακτηριστική είναι και η καρπόπτωση που συντελείται μαζί με τον ποδίσκο του καρπού.
Όπου παρατηρηθούν έντονες προσβολές να γίνει ψεκασμός του λαιμού και των κορμών των δέντρων με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπει να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμέ-νων δραστικών ουσιών.