Στα πλαίσια των διαδικασιών συγχώνευσης των φορέων ΟΑΝΑΚ και ΟΑΔΥΚ για την δημιουργία του Παγκρήτιου φορέα ΟΑΚ ΑΕ, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ΟΑΝΑΚ, Μάχης Κρήτης 3 στο Ηράκλειο, η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (Δημόσιο, Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Ενώσεις Συνεταιρισμών) και εγκρίθηκε ο Ισολογισμός Χρήσης 2012.

Απομένει η συνεδρίαση του Δ.Σ. για την έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού για το διάστημα 01/01/2013 έως 31/03/2013 και της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, καθώς και η τελευταία Γενική Συνέλευση για την έγκριση των παραπάνω.

Επί της ουσίας, από σήμερα έχουμε εισέλθει στο σημαντικό για την νέα εταιρεία διάστημα όπου θα υπάρξει η αναγκαία διαβούλευση για το Οργανόγραμμα – κανονισμό Λειτουργίας.

Ο σύλλογος εργαζομένων έκανε παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, παρουσία του προέδρου του ΟΑΝΑΚ και του ΟΑΚ ΑΕ και Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Γεωργίου Δεικτάκη και ζήτησε:

"να επιλυθεί άμεσα το φλέγον ζήτημα της πληρωμής των εργαζομένων, αλλά και της συμμετοχής μας στη διαβούλευση για την σύνταξη του Κανονισμού – Οργανογράμματος, με τους παρακάτω κύριους άξονες:

• Την διατήρηση των Υπηρεσιών του ΟΑΝΑΚ στην προ της συγχωνεύσεως έδρα του και στο Λασίθι.
• Την αναγκαιότητα ανάπτυξης των Υπηρεσιών του ΟΑΚ ΑΕ σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.
• Την αναγκαιότητα υλοποίησης της ενιαίας διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού, των μεγάλων έργων υποδομών και των συγκοινωνιακών έργων με χωρική κατανομή υπηρεσιών σε όλη την Κρήτη, ανάλογα με τις ανάγκες και τις τυχόν τοπικές ιδιαιτερότητες.

Σε σχετική ανακοίνωσή αναφέρεται:

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΝΑΚ θεωρούμε απαραίτητη την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών άλλα και την ενεργή συμμετοχή των θεσμοθετημένων οργάνων (Περιφερειακό Συμβούλιο, ΠΕΔ, Επιμελητήρια κλπ) και λοιπών Φορέων προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή οργάνωση και επιχειρησιακός σχεδιασμός, καθώς και η ισόρροπη και αντιπροσωπευτική Γεωγραφική κατανομή των Υπηρεσιών του σημαντικού Αναπτυξιακού Φορέα, που είναι ο ΟΑΚ ΑΕ.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι παραπάνω θέσεις μας θα αξιολογηθούν θετικά από τους αρμόδιους Υπουργούς και θα υποστηριχθούν από τους Μετόχους και τους Φορείς αλλά και τους συναδέλφους στον ΟΑΔΥΚ.