2.149 άνεργοι θα ωφεληθούν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, από το πρόγραμμα εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας εως 29 ετών.

Για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε αυτό, δόθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου από την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα εξής:

1. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ανοικτά για υποβολή αίτησης από ανέργους)

I. Προγράμματα για ανέργους έως 29 ετών

Voucher 29 (80 ώρες θεωρία – 500 ώρες πρακτική άσκηση)
Voucher 29 – Τουρισμός (80 ώρες θεωρία – 500 ώρες πρακτική άσκηση)

II. Τηλεκατάρτιση στις βασικές δεξιότητες (100 ώρες – πιστοποίηση)

III. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (με πιστοποίηση ΕΦΕΤ)

IV. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για Κοινωνικούς φορείς (με πιστοποίηση ΕΦΕΤ)

V. Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Προγράμματα άλλων φορέων
ΤοπΣΑ (ΑΚΟΜΜ)

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) / Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης

I. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία

II. Συντηρητές κήπων και αστικού πρασίνου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)

I. Κατάρτιση στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας
(Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) / Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης)

II. Τηλεκατάρτιση στις βασικές δεξιότητες (100 ώρες – πιστοποίηση)

III. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (με πιστοποίηση ΕΦΕΤ)

IV. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για Κοινωνικούς φορείς (με πιστοποίηση ΕΦΕΤ)

V. Ενεργειακοί Επιθεωρητές

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη: ωφελούμενοι-άνεργοι/πάροχοι κατάρτισης/επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης)

I. Ωφελούμενοι άνεργοι

Συμπλήρωση αληθών στοιχείων

Συνέπεια στις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης

II. Πάροχοι κατάρτισης

Ορθή και έγκυρη ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο

III. Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης

Πλήρης ενημέρωση για τις θέσεις πρακτικής που προσφέρει

Διασφάλιση ότι ο καταρτιζόμενος αντιμετωπίζεται και αισθάνεται μέρος της επιχείρησης