Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά τους εχθρούς- ασθένειες του Αμπελιού:

• Για τη Ευδεμίδα

Στις πρώιμες παραλιακές περιοχές ξεκίνησε η δεύτερη πτήση και διαπιστώνονται οι πρώτες ωοτοκίες.

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

- Πρώιμες περιοχές (όπως Γούβες, Γάζι, Σητεία, Πισκοκέφαλο, περιοχή Τυμπακίου, κλπ )
Επιτραπέζια: 22 - 23 Μαΐου.
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 26 - 27 Μαΐου.
- Ενδιάμεση ζώνη (βρίσκεται μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώϊμης ζώνης όπως Καλέσα, Βασιλειές, Βούτες, Βάθεια, Καπαριανά, Μοίρες, κλπ )
Επιτραπέζια: 24 - 25 Μαΐου.
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 28 - 29 Μαΐου.
Για τις μεσοπρώϊμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

• Για τον Ψευδόκοκκο

Σε αμπέλια για επιτραπέζια χρήση, των πρώιμων και ενδιάμεσων περιοχών, όπου διαπιστώνονται πληθυσμοί και δεν έχει γίνει ακόμα επέμβαση μπορεί να γίνει συνδυασμένη με την ευδεμίδα. Υπενθυμίζεται
ότι πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή του κορμού και των βραχιόνων.

• Για το Τζιτζικάκι

Σε αμπέλια με προσβολές να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

• Για το Ωϊδιο

Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και νέοι κύκλοι του παθογόνου εξαπλώνουν περαιτέρω την ασθένεια.

Υπενθυμίζεται ότι από την άνθιση μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την καρπόδεση τα σταφύλια είναι πολύ ευαίσθητα και πρέπει να είναι συνεχώς καλυμμένα.



• Για τον Περονόσπορο

Η εκδήλωση της ασθένειας είναι πολύ περιορισμένη.
Να γίνεται καταπολέμηση μόνο, όπου εμφανίζονται συμπτώματα.

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.