Με επιταγές που θα εκδίδονται σε διαταγή του ΙΚΑ και σε βάρος των λογαριασμών τους οποίους τηρούν οι εργοδότες σε τράπεζες που λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα θα εξοφλούνται οι οφειλές πάνω από 250 ευρώ, αν πρόκειται για εταιρείες και επιτηδευματίες ή πάνω από 500 ευρώ για τα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ υπογραμμίζει ότι οι επιταγές πρέπει:

Να φέρουν ημερομηνία έκδοσης την ημέρα που κατατίθενται για την πληρωμή της οφειλής. Επιταγές προχρονολογημένες -ειδικά άνω των πέντε ημερών- ή μεταχρονολογημένες γενικά, δεν θα γίνονται δεκτές».

Να κατατίθενται στις τράπεζες, εάν είναι δυνατόν, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη μέρα από την παραλαβή τους.

Εάν ο εργοδότης είναι εταιρεία, Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., ή άλλο Νομικό Πρόσωπο, Σωματείο, Συνεταιρισμός, Ίδρυμα κ.λπ., η επιταγή πρέπει να εκδοθεί από το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο και εις βάρος του ίδιου λογαριασμού που τηρεί στην τράπεζα και να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

Κάτω από την υπογραφή θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντα. Ιδιωτικές επιταγές που έχουν εκδοθεί σε διαταγή τρίτου ή έχουν οπισθογραφηθεί δεν γίνονται δεκτές. Ειδικά για τις οικοδομές οι επιταγές είναι δυνατό να εκδίδονται και από τους εργολάβους, σε βάρος των ίδιων λογαριασμών, αλλά, θα ελέγχεται (από τα εργολαβικά συμφωνητικά) αν έχουν αναλάβει την υποχρέωση καταβολής των εισφορών υπέρ ΙΚΑ, αντί των κατά νόμο υπόχρεων κυρίων των έργων.

Ειδικά τα λογιστικά γραφεία που καταβάλλουν εισφορές για λογαριασμό πελατών τους θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Εσόδων αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των εργοδοτών για τους οποίους καταβάλλονται οι εισφορές (ΑΜΕ, ΑΦΜ, Επωνυμία, Μισθολογική περίοδο, Ποσό, Νο Επιταγής και Τράπεζα) προκειμένου βάσει αυτής να εκδοθούν τα σχετικά ΓΕΤΕ.

Για έλεγχο

Στη συνέχεια η κατάσταση θα διαβιβάζεται στο Οικονομικό Τμήμα με συνημμένα τα σχετικά ΓΕΤΕ, προκειμένου να ελέγχεται επιπλέον εάν τα στοιχεία των προσκομιζομένων επιταγών συμφωνούν με τα αντίστοιχα ΓΕΤΕ, και συγκεκριμένα ότι το ποσό της κάθε επιταγής είναι ίσο με τα αντίστοιχα ΓΕΤΕ του κάθε εργοδότη, καθώς και ότι ταυτοποιείται ο υπόχρεος εργοδότης. Τονίζεται ότι η υποχρέωση για υποβολή αναλυτικής κατάστασης υφίσταται ακόμη και όταν το λογιστικό γραφείο καταθέτει προς εξόφληση συνολική τραπεζική επιταγή.

imerisia.gr