Στα πλαίσια της συνεργασίας και διαλόγου της Δημοτικής Αρχής με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Απριλίου 2011, συνάντηση του Δημάρχου, κου. Κυπριωτάκη Ρούσσου και των αντιδημάρχων με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας με θέμα την προετοιμασία για την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.

Η συζήτηση έγινε με σκοπό το νοικοκύρεμα και την σωστή διαχείριση του νερού άρδευσης ώστε να ανταποκρίνεται σε δυο στόχους: την αποφυγή υπεράντλησης νερού και την όσο το δυνατό αποτελεσματική εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ενημερώθηκαν ότι θα γίνει πρόσληψη νέων υδρονομέων σύμφωνα με το Β.Δ “Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων” και οι οποίοι θα αναλάβουν να προτείνουν τουλάχιστον τρία άτομα από κάθε Κοινότητα που θα πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Για την τελική επιλογή θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Έκτοτε τον έλεγχο της ορθής διαδικασίας άρδευσης θα τον έχει η κάθε Τοπική και Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το Δήμο.