Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 16:30 θα πραγματοποιηθεί η 61η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2012.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2012 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2013.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Έγκριση σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους, για τη χρονική περίοδο από 1/8/2013 έως 31/7/2014 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
6. Υλοποίηση της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε.
7. Τροποποίηση της σύμβασης Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ (Stock Option Plan).
9. Έγκριση δέσμευσης/διάθεσης ποσού εκ των φορολογηθέντων αποθεματικών της Εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στη Δράση του ΕΣΠΑ «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (ICT4Growth), εφόσον εγκριθεί από τον αρμόδιο Φορέα η ένταξη της Εταιρείας στην εν λόγω Δράση.
10. Τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.
11. Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
12. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013, και ώρα 16:30 στον ίδιο χώρο, ενώ σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας θα συνέλθει Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, και ώρα 17:30, επίσης στον ίδιο χώρο.