Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση ενστάσεων των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: α) ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και λοιποί, β)ΕΥΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ και ΣΙΑ ΕΕ-ΦΑΣΜΑ και λοιποί, κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης της Μελέτης: «Μελέτη Νέας Οδού Δρόμος ΒΟΑΚ-ΠΑΓΝΗ-ΙΤΕ».

2. Έγκριση της 3ης Συμπληρωματικής Απόφασης Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης, Π.Ε. Ηρακλείου & Π.Ε. Λασιθίου για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2013.

3. Έγκριση δωρεάν διάθεσης ποσότητας χρώματος διαγράμμισης οδών και υαλοσφαιριδίων στο Δήμο Χανίων.

4. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς 3.300 γυάλινων παγίδων τύπου Mc-Phail για τις ανάγκες του Προγράμματος Δακοκτονίας Έτους 2013 στην Π.Ε. Χανίων προϋπολογισμού 600,00 ευρώ με ΦΠΑ.

5. Κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου 2013» στην Π.Ε. Χανίων.

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 575 ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών της εναρκτήριας ανοικτής ενημερωτικής εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euronet 50/50max «Επέκταση της πρωτοβουλίας 50/50: ‘ξεκλειδώνουμε’ τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια», στο Ηράκλειο (27/6/2013) και στα Χανιά (28/6/2013).

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης: α) 300 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για την κάλυψη των δαπανών εκτυπώσεων, β) 150 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για την κάλυψη των δαπανών αγοράς αναλωσίμων και γ) 950 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%), για την κάλυψη των δαπανών τροφοδοσίας (catering) της επίσημης ανοικτής παρουσίασης του συστήματος «eEnviper: Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση στον 21ο αιώνα» στο Ηράκλειο (20/6/2013) και στα Χανιά (21/6/2013), στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «eEnviPer – Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης».
 
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1100 ευρώ, για τα οδοιπορικά έξοδα, τη διαμονή και τις ημερήσιες αποζημιώσεις Υπαλλήλου της Π.Κ. που πρόκειται να μεταβεί από 03 έως 06 Ιουλίου 2013 στην Κωνσταντινούπολη, για να συμμετέχει στην προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «eEnviPer – Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης».

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης: α) 2.511,00 € με ΦΠΑ, (αρ. ανάρτησης 13REQ001503166 2013-06-12), και απευθείας ανάθεση, για τη συντήρηση - αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου διοικητηρίου έδρας, καθώς και αγορά 26 πυροσβεστήρων για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Ιεράπετρας και Σητείας, της Π.Ε. Λασιθίου, β) 6.457,50 € με ΦΠΑ, (αρ. ανάρτησης REQ001502761 2013-06-12), και απευθείας ανάθεση για την έκδοση πιστοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της σύνταξης τεχνικού φακέλου, για τον ανελκυστήρα του κτιρίου της έδρας της Π.Ε. Λασιθίου και γ) 2.732,39 € με ΦΠΑ, (αρ. ανάρτησης 13REQ001503236 2013-06-12) και απευθείας ανάθεση, για την συντήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο της έδρας της Π. Ε. Λασιθίου.

10. Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2012.

11. Έγκριση αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων & ελκυστικών ουσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην (Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου & Χανίων)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.717.957,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

12. Έγκριση αποσφράγισης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια 9.090 γυάλινων παγίδων τύπου Mcphail για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (72.570,00 €).

13. Έγκριση αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» προϋπολογιζόμενης αξίας 439.558,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ, 57.142,54 ευρώ, και συνολικά 496.700,54 ευρώ.

14. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης ενώπιον του Ε Τμήματος ΣτΕ τη δικάσιμο 12-06-13 κατά τη συζήτηση αιτήσεων ακυρώσεων του Δήμου Αρκαλοχωρίου κατά των αριθμ 798/φ14.137/177/5-5-08 και 3089/φ14137/587/5-12-07 αποφάσεων του Νομάρχη Ηρακλείου, για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Πυρηνελαιουργείου Ανδρουλάκη.

15. Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων.

16. Κρίση αποτελέσματος ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόμβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 91.020,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και εξέταση υπομνήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

17. Έγκριση Μετακινήσεων.