Η ΑΝΕΚ γνωστοποιεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καλύφθηκε κατά 5,0438 % με την καταβολή συνολικού ποσού 1.271.209,50 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 4.237.365 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και υφίστανται 79.772.630 αδιάθετες μετοχές που αναλύεται ως εξής:

Ποσό 764.041,80 που αντιστοιχεί σε 2.546.806 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές καλύφθηκε από τους ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης.
Ποσό 507.167,70 που αντιστοιχεί σε 1.690.559 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκε δυνάμει της από 23-3-2011 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής.

Με την από 15.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, από τις αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε παλαιούς μετόχους 50.003.333 μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέρχεται σε 64,5645% και το συνολικό ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να διαμορφώνεται σε 16.272.209,40 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά 16.272.209,40 ευρώ, με την έκδοση 54.240.698 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.