Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη και τα μέλη του Δ.Σ. το «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», η οποία αποτελείται από 6 τοπικούς φορείς και λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Οι φορείς που συνέπραξαν για τη δημιουργία της είναι : ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνης «Ένωση Α.Σ.Ρ.» (Συντονιστής Εταίρος), ο Δήμος Ρεθύμνης, το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου και το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δήμου Ρεθύμνης.

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη δράση 7, της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».

Το πρόγραμμα «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων:

-  ανέργων-εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ,

- ασφαλισμένων στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα

- νέων επιστημόνων

 

βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ίδιων αλλά και τοπικής αγοράς εργασίας του Δήμου Ρεθύμνης.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (με αιχμή την Κοινωνική Οικονομία), παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα κά.

Ο στόχος του είναι, οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:

·         να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους

·         να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα

·         να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

 

Για την κατάρτιση-επιμόρφωση: Θα πραγματοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης 150 ωρών για 25 άτομα το καθένα, με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα (μεικτά). Τα προγράμματα αυτά θα αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα:

           

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια σε ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα/ώρα (μεικτά)

Κατάρτιση Στελεχών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

25

150

5,00€

Τυποποίηση και Επεξεργασία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων

25

150

5,00€

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία

25

150

5,00€

Κατάρτιση Στελεχών Κατ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας

25

150

5,00€

 

Για την ενημέρωση - συμβουλευτική: Όλοι όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα  παρακολουθήσουν πρόγραμμα συναντήσεων συμβουλευτικής στήριξης 20 ωρών, είτε σε      ατομικό, είτε σε ομαδικό επίπεδο. Στόχος είναι η προετοιμασία για την προώθησή τους σε     θέσεις εργασίας ή για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Θα παρασχεθεί εξειδικευμένη     συμβουλευτική και στους επιχειρηματίες που θα προσλάβουν ωφελουμένους.

Για την προώθηση στην απασχόληση: Θα ενημερωθούν – ενεργοποιηθούν τοπικοί εργοδότες για πρόσληψη ορισμένου αριθμού ανέργων. Επίσης, θα δημιουργηθούν με τη συμμετοχή ορισμένου αριθμού ανέργων νέες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας βάσει του νέου νομικού πλαισίου, το οποίο είναι υποστηρικτικό και ευνοϊκό. Θα εκπονηθούν  Ατομικά Σχέδια δράσης για τον καθένα ωφελούμενο, ενώ για τους ωφελούμενους που θα αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα θα εκπονηθούν και Επιχειρηματικά Σχέδια (αιχμής Κοινωνικής Οικονομίας), και θα ετοιμαστεί δωρεάν ο φάκελος τους για την υπαγωγή τους σε πρόγραμμα επιδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

-        Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ρεθύμνης.

-        Οι άνεργοι να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

-        Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ πρέπει να έχουν ατομικό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνει τις 3000€ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

-        Οι νέοι επιστήμονες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

-          να ενημερωθούν για το πρόγραμμα από το info kiosk, το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά 10:00-14:00 σε κεντρικά σημεία της πόλης.

-          να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής από το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (Λ. Πορτάλιου 5-7, Καλλιθέα, 2ος όροφος, τηλ.: 2831029560, φαξ: 2831029566, www.kek-anaptixi-kritis.gr, e-mail: [email protected]),

καθώς και από την ιστοσελίδα της της Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» www.topsa-rethymno.gr,e-mail: [email protected]


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
(Λ. Πορτάλιου 5-7, Καλλιθέα, 2ος όροφος) από  03/06/2013 μέχρι 30/06/2013.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΗ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ


Ο κ. Μαρινάκης αφού αναφέρθηκε εκτενώς στο περιεχόμενο του Προγράμματος, επεσήμανε ότι στα πλαίσια του υλοποιούνται τρεις μελέτες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των προτερημάτων του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της ρεθεμνιώτικης κοινωνίας.

Το περιεχόμενο των εν λόγω μελετών είναι:

· Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας. Στόχος ήταν η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

· Μελέτη εντοπισμού "κοιτασμάτων" ίδρυσης και ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων με τη χρήση δημοτικής περιουσίας. Η μελέτη θα εκπονηθεί στον Δήμο Ρεθύμνης τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και στην ενδοχώρα του. Θα εξετάσει την υφιστάμενη κατάσταση και τους τρόπους αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας από υπάρχουσες ή εν δυνάμει Κοινωνικές Επιχειρήσεις της Περιοχής.

Μελέτη προσδιορισμού τομέων παροχής υπηρεσιών σε φορείς και κατοίκους, από τις επιχειρήσεις Κοινωνικής οικονομίας της περιοχές παρέμβασης. Σκοπός της μελέτης είναι να εντοπιστούν, να καταγραφούν και να παρουσιαστούν οι δυνητικές υπηρεσίες που μπορεί να παρασχεθούν από κοινωνικές επιχειρήσεις προς φορείς και κατοίκους της περιοχής.


Στη συνέχεια ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ημερίδας – ενημερωτικής εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις 19:00 στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει, ώστε να ενημερωθεί πλήρως από καταρτισμένους ομιλητές. Τόνισε επίσης ότι τα ΤοπΣα είναι καινοτόμα προγράμματα υλοποιούμενα για πρώτη φορά στη χώρα, τα οποία πέραν της κατάρτισης καθοδηγούν βήμα-βήμα τους ωφελούμενους μέχρι και την τελική επαγγελματική τους αποκατάσταση, διαχωρίζοντάς τα έτσι από προγενέστερα, τα οποία ήταν ελλιπή ως προς τον τομέα της συμβουλευτικής.

Κλείνοντας, αφού ευχαρίστησε τους συμβαλλόμενους Φορείς, παρότρυνε την τοπική κοινωνία, τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους εν δυνάμει ωφελούμενους να αγκαλιάσουν το πρόγραμμα, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα οφέλη της Κοινωνικής Οικονομίας.