Δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για αλλαγή τίτλου κωδικού (20-6231.001) ενοικίαση χώρου εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων {Πρωτοπαπαδάκης}
2) Έγκριση μελέτης & διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία “Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων & Δημοτικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων για το έτος 2013” {Λιονάκης}
3) Έγκριση μελέτης & διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία “Παραλαβή & διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)” {Λιονάκης}
4) Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης κάδων απορριμμάτων {Λιονάκης}
5) Έγκριση του 2ου/2013 Πρακτικού της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών Ν. Χανίων (άρθρου 8 του Ν. 3463/2006) {Πρόεδρος Δ.Σ.}
6) Έγκριση Ισολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2012 {Αγγελάκη}
7) Έγκριση έκθεσης ελεγκτών και έκθεσης πεπραγμένων της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2012 {Αγγελάκη}
8) Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2013 για δημιουργία νέου ΚΑΕ του έργου με τίτλο “Εσωτερικές διαμορφώσεις νοτιοδυτικού τμήματος κτιρίου κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Χανίων” {Πρωτοπαπαδάκης}
9) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για δημιουργία νέου ΚΑΕ της εργασίας “Απομάκρυνση υλικών αμιάντου Παλιού Νοσοκομείου Χανίων” {Πρωτοπαπαδάκης}
10) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για υλικά συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτισμάτων {Πρωτοπαπαδάκης}
11) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για παιδικές κατασκηνώσεις {Πρωτοπαπαδάκης}
12) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας {Πρωτοπαπαδάκης}
13) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για ψηφιοποίηση εντύπων οικοδομικών αδειών για τους πρώην περιαστικούς Δήμους του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}
14) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 σχετικά με την πράξη “ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΠΕΚΟ)” {Πρωτοπαπαδάκης}
15) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για εργασία επισκευής και συντήρησης στεγάστρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Τσικαλαριών {Πρωτοπαπαδάκης}
16) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για επισκευές & συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων {Πρωτοπαπαδάκης}
17) Έγκριση απολογισμών της Οικονομικής Επιτροπής για τα έτη 2011 και 2012 {Πρωτοπαπαδάκης}
18) Έγκριση Ισολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011 {Πρωτοπαπαδάκης}
19) Διαγραφή παραστατικών {Πρωτοπαπαδάκης}
20) Ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 414/2013 απόφασης του Δ.Σ. Περί διαγραφής τιμολογίων {Πρωτοπαπαδάκης}
21) Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά {Χατζηδάκη}
22) Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}
23) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ” {Κεμεσίδης}
24) Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου νησίδας Σούδας {Κεμεσίδης}
25) Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Μητρόπουλος) {Κεμεσίδης}
26) Προτάσεις του Δήμου Χανίων για την περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου, μετά από αίτημα του ιδιώτη κ. Μπούχλη Μιχαήλ {Ξυνίδης}
27) Χορήγηση προκαταβολής για το έργο “Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία κέντρου Πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων” {Ξυνίδης}
28) Έγκριση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Ξυνίδης}
29) Άδεια λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων {Ξυνίδης}
30) Ερώτηση Δημοτικού Συμβούλου