Απόφαση του υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση προβλέπει την επιβολή άμεσων και επιτόπιων προστίμων για συγκεκριμένες παραβιάσεις της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας που θα επιβάλλονται ανεξάρτητα των άλλων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Με βάση την υπουργική απόφαση τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

-Για τη μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών, βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων, εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων και του βιβλιαρίου εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ σε επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50, 2.000 ευρώ με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο, 3.000 ευρώ με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο και 5.000 ευρώ για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και πάνω.

-Για τη μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες επιβάλλεται πρόστιμο 7.200 ευρώ για επιχείρηση/εργοδότη χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας, 10.000 ευρώ για επιχείρηση/εργοδότη μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας και 15.000 ευρώ σε υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας. Για τη μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου, ανά περίπτωση, πρόστιμο 2.500 ευρώ.

-Όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου του ισχύοντος πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, διαπιστωθεί αδήλωτη εργασία επιβάλλεται διοικητική κύρωση (πρόστιμο) αμελλητί, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:

-Για τη μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας και για κάθε απασχολούμενο αδήλωτο εργαζόμενο προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

in.gr