Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

• Για την Ευδεμίδα

Στις πρώιμες και στις ενδιάμεσες περιοχές η τρίτη πτήση ξεκίνησε με μικρούς πληθυσμούς και αραιές ωοτοκίες.
Τις προσβολές από τη γενιά αυτή ακολουθούν σοβαρές ζημιές στα σταφύλια από όξινη σήψη ή βοτρύτη.
Συνιστάται επέμβαση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
- Πρώιμες περιοχές - Ενδιάμεσες περιοχές :
_ Επιτραπέζια: 8 -10 Ιουλίου.
_ Σουλτανίνες – Οινάμπελα: 10 - 12 Ιουλίου.
Το φάρμακο να καλύπτει καλά όλα τα σταφύλια. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.

• Για το Τζιζτζικάκι

Κατά τόπους εμφανίζει σημαντικούς πληθυσμούς και προσβολές.
Σε αμπέλια με προσβολές να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

• Για τον Ψευδόκοκκο

Διαπιστώνονται προσβολές και δραστηριότητα του εντόμου.
Υπενθυμίζεται ότι αποτελεσματική αντιμετώπιση γίνεται μέχρι το «κλείσιμο» των σταφυλιών.
Σε επιτραπέζια σταφύλια των πρώιμων – ενδιάμεσων περιοχών που εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

• Για τη Μύγα Μεσογείου

Από παρατηρήσεις υπαίθρου η μύγα διατηρεί σημαντικούς πληθυσμούς στα διάσπαρτα οπωροφόρα της εποχής (βερικοκιές, ροδακινιές, αχλαδιές κ.ά.) που μπορούν να προσβάλλουν κατά την έξοδό τους τα σταφύλια.
Σε χονδρόρωγα σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές όπου εμφανίζεται συνήθως η μύγα, ιδιαίτερα σε αυτά που βρίσκονται κοντά σε οπωροφόρα, συνιστάται πριν από την έναρξη της ωρίμανσης να γίνονται εβδομαδιαίοι δολωματικοί ψεκασμοί ή να τοποθετούνται έτοιμες παγίδες προσέλκυσης και θανάτου.

• Για το Ωϊδιο ή Χολέρα

Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των αμπελιών.
Μετά το γυάλισμα μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση. Οι όψιμες προσβολές ωιδίου σε μίσχους και άξονες σταφυλιών υποβαθμίζουν την εμπορική τους αξία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Ο χαρακτηρισμός της ζώνης πρωιμότητας για κάθε περιοχή είναι ενδεικτικός. Υπάρ-χουν αμπέλια στην ίδια περιοχή με διαφορετική πρωιμότητα λόγω των πολλών τοπικών μικροκλιμάτων. Οι παραγωγοί είναι εκείνοι που σε συνεργασία με τους τοπικούς συμβούλους θα πρέπει να καθορίζουν τη
ζώνη όπου ανήκουν τα αμπέλια τους.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Απαγορεύεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από ψεκασμένα αμπέλια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η χρήση μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια φαρμάκων. Σε περίπτωση
που διαπιστώνονται παραβάσεις κατά τους τακτικούς ελέγχους υπολειμμάτων στα σταφύλια προβλέπονται από τον νόμο αυστηρές κυρώσεις.


Β) ΕΛΙΑ

• Για το Λεκάνιο

Στους περισσότερους ελαιώνες παρουσιάζεται φέτος υψηλός παρασιτισμός και οι προσβολές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.

- Το κατάλληλο κλάδεμα εξασφαλίζει καλό αερισμό και φωτισμό στο εσωτερικό των δέντρων.
- Αποφυγή υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων και αρδεύσεων.
- Δέντρα που παρουσιάζουν σοβαρή προσβολή πρέπει να ψεκάζονται.
Μεσοπρώιμες περιοχές : 8 - 10 Ιουλίου.
Όψιμες περιοχές : 13 - 15 Ιουλίου.

Με τη χρήση εντομοκτόνων χαμηλής τοξικότητας (παραφινικά λάδια, fenoxycarb) δεν διαταράσσεται η ισορροπία των ωφέλιμων εντόμων (παρασιτοειδών και αρπακτικών). Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με

παραφινικά λάδια πρέπει να είναι καλά ποτισμένα πριν τον ψεκασμό και η θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 32 οC.

• Για το Ρυγχίτη ή μπίμπικα

Ύστερα από παρατηρήσεις σε ελαιώνες και εξετάσεις δειγμάτων διαπιστώνουμε κατά θέσεις και κατά περιοχές έντονες προσβολές από ρυγχίτη και πρώιμη καρπόπτωση. Πρόκειται για ζημιά που οφείλεται στη διατροφική δραστηριότητα των ενηλίκων. Αυτή την περίοδο έχουν αρχίσει να ωοτοκούν στους καρπούς. Οι προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα και με την έξοδο τους θα προκαλέσουν την επόμενη καρπόπτωση το φθινόπωρο.

Η κρίσιμη περίοδος για την προστασία της παραγωγής είναι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπό-δεσης, την άνοιξη που το έντομο βρίσκεται σε μεγάλη δραστηριότητα και παρατηρούνται τα πρώτα βοθρία διατροφής (οπές μορφής κρατήρα) πάνω στην επιφάνεια των νεαρών πράσινων καρπών. Συστήθηκαν επεμβάσεις από τα μέσα Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου εναντίον των ενηλίκων για την έγκαιρη μείωση των πληθυσμών πριν αρχίσουν να ωοτοκούν.

Μετά την εκδήλωση της καλοκαιρινής ζημιάς (μαυρισμένοι καρποί με βοθρία διατροφής είτε πάνω στα δέντρα ή με σοβαρή καρπόπτωση) δεν υπάρχουν περιθώρια αντιμετώπισης καθώς οι ωοτοκίες έχουν ξεκινήσει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων
δραστικών ουσιών.