Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 υπογράφηκε στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες, η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή « Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής Δ. Ε. Επισκοπής ». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ. ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο της τον Αλεξάκη Δημήτριο του Εμμανουήλ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 63.106,25 € χωρίς ΦΠΑ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις μήνες.

Το έργο αφορά στην Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου Δ.Ε. Επισκοπής, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 μ2, καθώς και τμήματος των συμβαλλόμενων δημοτικών οδών.

Για την ασφάλεια των πεζών και για το λόγο ότι υπάρχει διέλευση οχημάτων μέσα από τον χώρο της παρέμβασης, πρόκειται να γίνει σαφής διαχωρισμός του χώρου κίνησης και στάθμευσης οχημάτων με τους χώρους ανάπαυσης της πλατείας και της διέλευσης των πεζών.

Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία διαφορετικών υψομετρικών σταθμών και την διαφοροποίηση των υλικών επίστρωσης. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται ταπείνωση του δρόμου κυκλοφορίας, η τελική επιφάνεια του οποίου θα είναι δύσκαμπτη, από χυτό υλικό σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, τοποθετημένο σε κάναβο.

Ο κάναβος θα είναι διαστάσεων που καθορίζονται στα σχέδια της μελέτης και θα δημιουργηθεί με διαφοροποίηση της υφής του σκυροδέματος. Στην ίδια στάθμη θα βρίσκονται και οι οργανωμένες θέσεις στάσης – στάθμευσης, από κυβόλιθους τσιμέντου διαστάσεων 10Χ10.

Οι χώροι κίνησης πεζών διαχωρίζονται με τον χώρο κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων με προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα. Η επίστρωσή τους θα γίνει με πλάκες τσιμέντου χρώματος κατά τις υποδείξεις της υπηρεσίας και διαστάσεων 20Χ40εκ., τοποθετημένες δρομικά.

Η διαμόρφωση της πλατείας περιλαμβάνει φυτεύσεις μεμονωμένων δέντρων για σκίαση, σε παρτέρια που θα οριοθετούνται με κυβόλιθους τσιμέντου χρώματος σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, διαστάσεων 20Χ10, την κατασκευή φυτεμένων παρτεριών από διακοσμητική εμφανή δρομική πλινθοδομή, τη δημιουργία καθιστικών χώρων με παγκάκια από σκυρόδεμα και επένδυση από ερυθρελάτη, καθώς και τον ηλεκτροφωτισμό του χώρου.

Στην ακριβή θέση, όπου θα εντοπιστεί παλαιότερο πηγάδι που υπήρχε στην πλατεία, προτείνεται η κατασκευή νέου πετρόχτιστου στόμιου, για την ανάδειξή του. Οι υφιστάμενες φυτεύσεις διατηρούνται, ενώ ανακατασκευάζονται τα παρτέρια των δύο κεντρικών δέντρων της πλατείας από λιθοδομή.

Η απορροή των ομβρίων θα γίνεται -όπως και σήμερα- επιφανειακά μέχρι το χώρο του πλατώματος της πέτρινης βρύσης, ανάντη του οποίου θα κατασκευαστούν δύο κανάλια από σκυρόδεμα και αντίστοιχα φρεάτια ελέγχου, τα οποία θα συνδεθούν με τα υφιστάμενο δίκτυο απορροής των ομβρίων της πλατείας.

Για την εξασφάλιση ανεμπόδιστης πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους της μελέτης και την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών, οι οποίες σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 25εκ., κατασκευάζονται κεκλιμένα επίπεδα (σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού για τα ΑΜΕΑ του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ και την 52907/28-12-09 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.), οδηγός όδευσης τυφλών, καθώς και μία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή προωθεί ενέργειες και δράσεις για την αποκατάσταση και την ανάδειξη τόσο του οικοπολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας, όσο και της φυσιογνωμίας των οικισμών της, καταδεικνύοντας αφενός τη σημαντικότητά τους, όσον αφορά την τοπική οικονομία και αφετέρου, τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά και χωρικά τουριστικό προϊόν, όπως γίνεται με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του Δήμου Χερσονήσου».