Η Σύνοδος Προέδρων-Αναπληρωτών Προέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συνήλθε σήμερα έκτακτα στην Αθήνα.

Στη Σύνοδο είχε προσκληθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στη οποία είχε παράλληλα αποσταλεί μνημόνιο της Συνόδου με επισήμανση των καίριων θεμάτων για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων από το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Καθ. Αθανάσιος Κυριαζής.

Κύρια θέματα της Συνόδου ήταν:

1. Προβλήματα από την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά

Επισημάνθηκαν σημαντικά προβλήματα από την έναρξη εφαρμογής των Προεδρικών Διαταγμάτων του Σχεδίου Αθηνά όπως:

- Οι μεταφορές σε άλλες πόλεις Τμημάτων ή και Σχολών με ιδιαίτερα μεγάλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς.

- Η διοίκηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων καταργούμενων και συγχωνευόμενων Τμημάτων.

- Άλλες αλλαγές που λόγω αστοχιών, ασαφειών και παραλείψεων, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν.

Τα Ιδρύματα έχουν ήδη καταγράψει τα προβλήματα. Ο Γενικός Γραμματέας μετέφερε τη δέσμευση του Υπουργείου να εξετασθούν οι σχετικές επισημάνσεις και προτάσεις των Ιδρυμάτων, σε χωριστές συνεργασίες με τις Διοικήσεις τους στο επόμενο σύντομο διάστημα, με στόχο την άμεση επίλυση φλεγόντων προβλημάτων για την εύρυθμη επαναλειτουργία των Ιδρυμάτων.

Ειδικά, σε σχέση προβλήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση Ιδρυμάτων, πρέπει άμεσα:

-Να δοθεί δυνατότητα ορισμού Αναπληρωτών Πρυτάνεων/ Προέδρων.

-Μέχρι να συγκροτηθεί, σε κάθε Ίδρυμα που προέρχεται από συγχώνευση δύο άλλων, η νέα Επιτροπή Ερευνών και ο νέος Ειδικός Λογαριασμός Κ.Ε., να δοθεί μια μεταβατική περίοδος παράλληλης λειτουργίας των δύο Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτά λειτουργούσαν πριν την συγχώνευση.

2. Προγράμματα Σπουδών

Παρά την καθυστέρηση της έκδοσης των Προεδρικών Διαταγμάτων του Σχεδίου Αθηνά και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια μέχρι την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, τα Τμήματα των ΤΕΙ έχουν προχωρήσει στην σύνταξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών, όπου αυτά ήταν απαραίτητα.

Δρομολογείται συντονισμός ομοειδών Τμημάτων με πρωτοβουλίες τους, για την διασφάλιση της βασικής σύγκλισης των Προγραμμάτων τους και των προϋποθέσεων πιστοποίησής τους, σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΔΙΠ).

3. Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Επισημάνθηκε και πάλι ότι, με δεδομένο τον ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΤΕΙ, η εξαγγελλόμενη δραματική μείωση των θέσεων του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, από 1440 για το λήγον ακαδημαϊκού έτους για όλα τα ΤΕΙ σε 150 για το ερχόμενο έτος, θα αποδειχθεί απαγορευτική για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Οι προσωρινές λύσεις που προτείνονται για το επόμενο έτος δεν είναι επαρκείς για τα περισσότερα Ιδρύματα, απειλούν την ποιότητα της εκπαίδευσης και δεν θα λύσουν τα μόνιμα προβλήματα ελλείψεων διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ.

4. Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού επεσήμαναν την εκκρεμότητα, σε σχέση με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης του κλάδου αυτού του προσωπικού των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4009/2011. Η Σύνοδος κρίνει απαραίτητη την άμεση έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος που θα ρυθμίζει τα σχετικά θέματα.

5. Σχέδια Οργανισμών και Εσωτερικών Κανονισμών των ΤΕΙ

Η θεσμοθέτηση ενός νέου Οργανισμού κατά Ίδρυμα αποτελεί απαίτηση του νέου νομικού πλαισίου της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και αναγκαιότητα για την άρτια και αυτόνομη λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Οι πολύπλοκες σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις του νομικού πλαισίου, αλλά και η σημασία του καταστατικού αυτού χάρτη για κάθε Ίδρυμα, για τη λειτουργία του στο πλαίσιο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης, απαιτούν συντονισμένη δράση των Νομικών Υπηρεσιών των Ιδρυμάτων, για την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για τον Οργανισμούς και για τους Εσωτερικούς Κανονισμούς.

Η Σύνοδος αποφάσισε τη εντατικοποίηση των σχετικών ενεργειών σε συνεννόηση και με τα Πανεπιστήμια, μετά από παρόμοια απόφαση της Συνόδου τους, για ένα βασικό κοινό πλαίσιο λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Χώρα.

6. Η θέση και ο ρόλος της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Η Σύνοδος θεωρεί ότι πολλά ζητήματα που συνδέονται με τη θέση των Ιδρυμάτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με τους αποσπασματικούς χειρισμούς των κυβερνήσεων την τελευταία δεκαετία και με τους ιδιαίτερα μειωμένους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που δίδονται στα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ, απορρέουν από το γεγονός ότι:

- Δεν είναι ευρέως αντιληπτή, στην κοινή γνώμη αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η ανάγκη των παραγωγικών τομέων, της οικονομίας και των κοινωνικών δομών για επαρκή αριθμό άρτια εκπαιδευμένων επιστημονικών στελεχών, στους τομείς που δραστηριοποιούνται τα Ιδρύματα.

- Δεν είναι γνωστή η σημερινή συγκρότηση των Ιδρυμάτων σε υποδομές και ερευνητικό δυναμικό, και οι μεγάλες δυνατότητές τους για υλοποίηση ερευνητικών έργων και παραγωγή καινοτομιών.

Για να καταδειχθεί η νέα θέση των Ιδρυμάτων και για να αναδειχθούν οι σημερινές δυνατότητές τους για επιστημονική, τεχνολογική και κοινωνική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, η Σύνοδος αποφάσισε την οργάνωση πολυθεματικού συνεδρίου στην Αθήνα, στο επόμενο σύντομο διάστημα, και όρισε τα πρώτα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του.