Στη δίμηνη… διαγραφή της ΕΠΣ Κιλκίς από την ΕΠΟ και την τετράμηνη αυτής του Ηρακλείου προχώρησε η Ομοσπονδία, στη Γενική Συνέλευση της Κυριακής (14/7).

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«H Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της Ε.Π.Ο. με παρόντα τα 54 από τα 56 Μέλη της και αφού έλαβε υπόψη της:

α. Τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Ενώσεων-Μελών της Ε.Π.Ο. επί του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, τις αναφορές των για την παραβίαση σωρείας άρθρων του καταστατικού της ΕΠΟ και των ίδιων των ελεγχομένων ΕΠΣ Κιλκίς και Ηρακλείου.

β. Το από 12.7.2013 έγγραφο της ΕΠΣ Ηρακλείου και την επίσης από 12.7.2013 δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αιτήσεως και βούλησης μη έκδοσης οριστικής απόφασης της ΕΠΣ Κιλκίς, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (αρ. κατ. 6321/1019/12.7.2013).

γ. Τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ΕΠΣ Κιλκίς και Ηρακλείου.

δ. Τις καταστατικές διατάξεις της ΕΠΟ και συγκεκριμένα το άρθρο 1 παρ. 5, 6, 7 το άρθρο 2 παρ. 3 Αα, β, δ, στ, ιβ, ιγ, Β, Γα, β, το άρθρο 12 παρ. δ, ζ, ια, ιγ, τα άρθρα 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26 και 29 και το άρθρο 40 παρ. Ζ εδ.1α, όπως αυτές αναφέρονται στο ισχύον καταστατικό της Ε.Π.Ο.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δηλαδή με ψήφους (48) ΥΠΕΡ και (6) ΚΑΤΑ και επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές:

α. Ποινή παύσης δύο (2) μηνών, από την ιδιότητα του μέλους της Ε.Π.Ο. στην ΕΠΣ Κιλκίς,

β. Ποινή παύσης τεσσάρων (4) μηνών, από την ιδιότητα του μέλους στην ΕΠΣ Ηρακλείου, λόγω σοβαρής παραβίασης των προαναφερομένων καταστατικών διατάξεων της Ε.Π.Ο. και συγκεκριμένα του άρθρου 1 παρ. 5, 6, 7 του άρθρου 2 παρ. 3 Αα, β, δ, στ, ιβ, ιγ, Β, Γα, β του άρθρου 12 παρ. δ, ζ, ια, ιγ, των άρθρων 13, 19, 20,23,24,25,26 και 29 και του άρθρου 40 παρ. Ζ εδ. 1α, όπως αυτές αναφέρονται στο ισχύον καταστατικό της Ε.Π.Ο.

Ωσαύτως, η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τις ως άνω αναφερόμενες ποινές να λάβει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της έκτισης των, κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να καταστούν αυτές λιγότερο επαχθείς, στον εν γένει χώρο του ποδοσφαίρου εντός της γεωγραφικής δικαιοδοσίας των ΕΠΣ Κιλκίς και Ηρακλείου. Επιπλέον το Δ.Σ. κρίνοντας την εν γένει στάση των ΕΠΣ Κιλκίς και Ηρακλείου κατά τη διάρκεια έκτισης των ποινών τους, δικαιούται σε κάθε περίπτωση να αναστείλει, μειώσει ή και να απαλείψει τις επιβληθείσες ποινές».

sport.gr