Εγκρίθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους που είχε θέσει η τρόικα για την εκταμίευση της δόσης των 4 δισ. ευρώ, το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ που δημοσιοποίησε το υπουργείο ΠΕΚΑ στις 15 Μαΐου και που θα πρέπει στη συνέχεια να ψηφιστεί από τη Βουλή.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία στάδια αποκρατικοποίησης, με πρώτο την ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Θα ακολουθήσει η διάθεση του 30% του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης, που θα αποτελέσει το χαρτοφυλάκιο μιας νέας εταιρείας, της αποκαλούμενης «Μικρής ΔΕΗ» μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2015 και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη διάθεση σε στρατηγικό επενδυτή ποσοστού 17% του μετοχικού κεφαλαίου της «Μεγάλης ΔΕΗ» που θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2016. Οπως επισημαίνεται στην πράξη του υπουργικού συμβουλίου, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο την προετοιμασία της εταιρείας για αποκρατικοποίηση, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πλήρη πλέον απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η υλοποίηση του σχεδίου, συνιστά περίπλοκη διαδικασία σε εταιρικό, νομικό, λογιστικό, φορολογικό και κανονιστικό/ρυθμιστικό επίπεδο. Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται, η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, τα οποία αφορούν από μηχανολογικό εξοπλισμό και ακίνητα έως δικαιώματα επί ορυχείων (αλλά και αντίστοιχες της ΔΕΗ επί αυτών) χρήζουν περαιτέρω ενδελεχούς διερεύνησης κυρίως υπό το πρίσμα μελλοντικής απόκτησης της εταιρικής ιδιοκτησίας από ιδιώτες επενδυτές.

Προβλέπεται η δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής εταιρείας στην οποία θα δοθεί το 30% περίπου του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ. Το ποσοστό αυτό θα λαμβάνει υπόψη του και την απόσυρση παλαιών μονάδων αλλά και νέων στον βαθμό που υφίσταται ρεαλιστική πιθανότητα δημιουργίας τους. Η νέα εταιρεία προβλέπεται να έχει και αναλογικό ποσοστό της εμπορικής δραστηριότητας της ΔΕΗ. Η νέα εταιρεία θα δεχθεί από τη ΔΕΗ περίπου 1.400 MW με καύσιμο λιγνίτη, με αμερόληπτη πρόσβαση στα ορυχεία λιγνίτη που είναι αναγκαία για την επαρκή τροφοδοσία των μονάδων, 500 MW υδροηλεκτρικού δυναμικού και 500 MW δυναμικού φυσικού αερίου.

Το ακριβές δυναμικό όπως προβλέπεται στο σχέδιο θα προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 μετά από διαβούλευση με την Ε.Ε. με βάση κατάλογο παγίων της ΔΕΗ που θα γνωστοποιηθεί στην Ε.Ε. μέχρι τέλος Μαΐου. Η καθυστέρηση που παρατηρείται ως προς αυτό, οφείλεται σύμφωνα με αρμόδιες πηγές στο γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έχει υποβάλει ακόμη τις παρατηρήσεις στον κατάλογο των παγίων που της έχει αποστείλει το ΥΠΕΚΑ. Το λεπτομερές σχέδιο που θα προκύψει μετά από τις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν, θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την αποεπένδυση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών και μονάδων φυσικού αερίου που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ, καθώς και προβλέψεις για πρόσβαση της νέας εταιρίας σε αποθέματα λιγνίτη σε αναλογικά ισότιμη βάση με τη ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνοντας και λιγνιτωρυχεία που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ για την τροφοδοσία των αντίστοιχων σταθμών.

Στο σχέδιο διευκρινίζεται ότι η σύσταση της νέας εταιρείας θα λάβει υπόψη την κεφαλαιουχική δομή της ΔΕΗ, την αξία της αλλά και τις υποχρεώσεις της. Διευκρινίζεται επίσης ότι το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν θα πρέπει να δημιουργεί ζημία στη ΔΕΗ, ενώ προβλέπεται η στελέχωσή της με προσωπικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία και από ανάλογο προσωπικό των υποστηρικτών διευθύνσεων της ΔΕΗ. Η διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση της νέας εταιρείας θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2013 και θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015.

Το σχέδιο προβλέπει ξεκάθαρα, ότι όταν δημιουργηθεί η νέα εταιρεία, ένα μέρος των υποχρεώσεων της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού της) θα μεταφερθεί μαζί με τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία θα εισφερθούν σε αυτή. Σημειώνεται, ότι ο δανεισμός της ΔΕΗ σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει χρηματοδοτήσει την κατασκευή και συντήρηση των παραγωγικών μονάδων που θα περάσουν στη «Μικρή ΔΕΗ». Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε θέματα προσωπικού, καθώς η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ (π.χ. λογιστήριο, μηχανογράφηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες).


kathimerini.gr