Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων έπειτα από σχετικό έγγραφο του Δήμου Πλατανιά ,ενημέρωσε τον Δήμο ότι δεν προβλέπεται καμία συγχώνευση , υποβιβασμό ή άλλη μεταβολή στις Σχολικές Μονάδες του, καθώς δεν έχει υποβληθεί κανένα σχετικό αίτημα ή εισήγηση από τον Περ/κο Δ/ντή στους Δ/ντες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Ο Δήμος Πλατανιά δηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα δεχθεί σε μελλοντικό χρόνο καμιά μονομερή ενέργεια που θα υποβαθμίζει τις σχολικές του Μονάδες.