Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά στους εχθρούς- ασθένειες του Αμπελιού:

• Για την Ευδεμίδα


Στις όψιμες περιοχές, στο δίκτυο παγίδευσης, καταγράφεται σημαντική αύξηση των πληθυσμών.
Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός για τις όψιμες περιοχές στις παρακάτω ημερομηνίες:
Επιτραπέζια: 29 - 31 Ιουλίου.
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 30 Ιουλίου – 1 Αυγούστου.
Στις πρώιμες και ενδιάμεσες περιοχές η πτήση είναι αυξημένη.
Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός για τις πρώιμες - παραλιακές και τις ενδιάμεσες περιοχές στις παρακάτω ημερομηνίες:
Επιτραπέζια: 29 - 31 Ιουλίου.
Σταφιδάμπελα – οινάμπελα: 30 Ιουλίου – 1 Αυγούστου.
Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.
Τα σταφύλια που θα τρυγηθούν πριν τις 2 Αυγούστου δεν χρειάζονται καταπολέμηση.
Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

• Για το Ωϊδιο


Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών για επιτραπέζια χρήση. Οι όψιμες προσβολές ωιδίου στους άξονες και τους μίσχους των σταφυλιών (λίκια) υποβαθμίζουν την εμπορική τους αξία.

- Δεν επιτρέπεται συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια που έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.
- Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
- Απαγορεύεται η χρήση μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια φαρμάκων. Σε περίπτωση που στους ελέγχους υπολειμμάτων στα σταφύλια διαπιστώνονται παραβάσεις προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις.