Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ενημερώνει παραθεριστές, κατοίκους και επιχειρηματίες του τουρισμού, ότι  σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναλύσεων του νερού των ακτών κολύμβησης, που διεξάγονται σε τακτική βάση στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Πλατανιά, η ποιότητα του θαλασσινού νερού χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Οδηγία 2006/7/ΕΚ, και όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 8600/416/Ε103 {ΦΕΚ 356/26-2-2009}).

Σχετική Ενημερωτική Καμπάνια πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  26 Ιουλίου 2013 στην Παραλία Γερανίου κάτω από το Ξενοδοχείο Caldera Beach, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ),  για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας» του  σε συνεργασία με τον Δήμο Πλατανιά  και την ΔΕΥΑΒΑ  .

Όπως αναφέρθηκε η “Ταυτότητα Νερών Κολύμβησης” που αποδόθηκε στην παραλία, “τα ύδατα κολύμβησης στην ακτή Γεράνι- Πλατανιάς είναι εξαιρετικής ποιότητας, με βάση τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας”. Οι παράγοντες που συνεκτιμήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την κλίση και την υφή του θαλάσσιου πυθμένα, το βάθος των υδάτων, την οργάνωση της παραλίας, τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, την επισκεψιμότητα καθώς και τα υδρολογικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πλατανιά, στις  20-6-2013, στις 24-7-2013 και στις 26-7-2013 στις οποίες εξετάστηκαν οι μικροβιολογικές παράμετροι που προβλέπονται από την παραπάνω Οδηγία, τα αποτελέσματα των οποίων φαίνονται στους Πίνακες 2 και 3.

Οι παράμετροι που αναλύονται και τα όρια τους φαίνονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί:

Πίνακας 1: Μικροβιολογικές παράμετροι παρακολούθησης παράκτιων υδάτων και όρια βάσει κείμενης νομοθεσίας

 

                                 Ποιότητα                                            Παράμετρος

Εξαιρετική

Καλή

Επαρκής

Ε.coli (Κολοβακτηρίδια) (cfu/100ml)

250*

500*

500**

Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)

100*

200*

185**

 

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρετε

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. εντείνει τους ελέγχους της με επιτόπου αυτοψίες, για τυχόν ασύνδετες ή παράνομα συνδεδεμένες οικίες ή επιχειρήσεις, πραγματοποιεί έκτακτες δειγματοληψίες σε ακτές του Δήμου και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και την ομαλή λειτουργία των αντλιοστασίων και του δικτύου ακαθάρτων.

Δείτε σε μορφή pdf (σελ 2 και 3, τους πίνακες 2 και 3)