Στις 18 Απριλίου 2011, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του Δήμου Χερσονήσου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors).

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε με σκοπό να μετριασθεί η κλιματική αλλαγή μέσω υλοποίησης τοπικών πολιτικών βιώσιμης ενέργειας.

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) έχει σαν σκοπό την εισαγωγή και προώθηση αειφόρων πολιτικών ώστε να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020 στις Ευρωπαϊκές πόλεις – μέλη του συμφώνου.

Οι πόλεις – μέλη του δικτύου έχουν υποχρέωση:
• να υποβάλλουν εντός ενός έτους από την προσχώρηση τους στο δίκτυο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια,
• να υποβάλλουν έκθεση πεπραγμένων ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για λόγους αξιολόγησης,
• να διοργανώνουν Ημέρες Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς,
• να ενημερώνουν τακτικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την πορεία του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια,
• να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην ετήσια Διάσκεψη των Δημάρχων

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε:
«Η εξοικονόμηση και η ορθή διαχείριση των πόρων και της ενέργειας, αποτελεί βασικό στόχο της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου. Προωθούμε καλές πρακτικές και βιώσιμες λύσεις σε τοπικό επίπεδο με συνέπεια στη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος».