Σε συνέχεια της υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ 26252/14-3-2013 (Α.Δ.Α ΒΕΔΣΘ-Ι7Σ) αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του Ε.ΣΥ. κοινοποιούμε ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με αρ. 73358/5-8-13 ΑΔΑ ΒΛΩΨΘ-Γ8Λ) σύμφωνα με την οποία:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της αρχικής πρόσκλησης και δεν συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία.

Κάθε περιορισμός εντοπιότητας που περιλαμβανόταν στην αρχική πρόσκληση και αφορά στον διορισμό Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του Ε.ΣΥ. παύει να ισχύει για το σύνολο των θέσεων.

Οι εν ενεργεία Αναπληρωτές Διοικητές των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων που διορίστηκαν κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3918/2011 ΑΡΘΡΟ 62 ΠΑΡ. 4 ΦΕΚ 31Α/2-3-11) οι οποίες καταργήθηκαν ρητά με την μεταγενέστερη ρύθμιση του άρθρου 136 του Ν. 4052/2012, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, εφόσον επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία θα πρέπει επίσης να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της αρχικής πρόσκλησης.

Η αρχική πρόσκληση καθώς και η συμπληρωματική αυτής έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης στην διεύθυνση: www. hc-crete.gr – Νέα, Ανακοινώσεις.

Στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, στην Διεύθυνση: Σμύρνης 26 , Ηράκλειο Κρήτης , ΤΚ 71201, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ.- 15.00.

Οι κλειστοί φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το γενικό πρωτόκολλο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων και συμπλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής Φόρμας , κατά τα προβλεπόμενα στην αρχική πρόσκληση ορίζεται η 26-8-2013 και ώρα 15:00΄.

Στην περίπτωση αποστολής της εν λόγω αίτησης, με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Υπεύθυνη για την παραλαβή των φακέλων των υποψηφίων είναι η ορισθείσα με την αρ. 65/19-3-13 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 7ης Υ.ΠΕ Προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.ΠΕ κα ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη του τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κα ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ