Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 1. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «6o ΥΠΟΕΡΓΟ. ΔΡΟΜΟΣ ΓΑΖΙ – ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΕΣΣΑ – ΚΡΟΥΣΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΚΑΝΤΡΗ ΚΑΙ ΚΟΡΦΕΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 580.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Υπηρεσίας, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, μέχρι τις 5-9-2013.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813 410264, FAX επικοινωνίας 2810 342295 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, κ. Μ. Καρδαμάκη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-9-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. με το σύστημα προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι πρώτη ή δεύτερη τάξη (ή τρίτη εντός Νομού) για έργα κατηγορίας οδοποιίας β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.221,49 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.


6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007–2013» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 .

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Επιτροπή Οικονομικών της Π.Ε. Ηρακλείου.