Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για το Κυλικείο εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων – Δημοτικής Ενημερότητας Θερίσου θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 270/81 Π.Δ./τος «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Το υπό μίσθωση Κυλικείο βρίσκεται εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων, έχει κατασκευαστεί κάτω από τις κερκίδες, διαθέτει συνολική επιφάνεια 16,80 τ.μ. και αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, όπως άλλωστε και το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.:28213 41756.

Διαβάστε (εδώ) την προκήρυξη