Διαβιβάσθηκαν από το ΑΣΕΠ στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης οι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ πίνακες των κλάδων/ειδικοτήτων «ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ», «ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», «ΤΕ ΜΑΙΩΝ-ΕΥΤΩΝ», «ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘ», «ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», «ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ», «ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ», «ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΤΙΩΝ» για την κάλυψη θέσεων αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Κρήτης.

Στους πίνακες περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι εκείνοι που προηγούνται με βάση τα κριτήρια της ανεργίας και της εμπειρίας και οι οποίοι καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους, προκειμένου να καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των προσληπτέων ανά νοσοκομείο.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται εντός (5) πέντε εργασίμων ημερών από αύριο 20-8-2013 έως και 26-8-2013 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Αυτοπροσώπως στο ισόγειο της 7ης Υ.ΠΕ., Σμύρνης 26, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• Με FAX στο 2810/331-570 ή 2810/300-416
• Ταχυδρομικά στη δ/νση: 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, Σμύρνης 26, ΤΚ 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (με την ένδειξη ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 19-8-2013

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, στην ενότητα για τον Πολίτη Νέα-Ανακοινώσεις (www.hc-crete.gr/πολιτης/νεα-ανακοινωσεις ) και στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης-Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από τους υπαλλήλους :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛ. 2813/404-449
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΕΛΙΟ ΤΗΛ. 2813/404-435 κατά τις εργάσιμες ώρες.