Τα "πάνω - κάτω"  στο συνεταιριστικό κίνημα με τρεις μορφές οργάνωσης των αγροτών, φέρνουν οι προτάσεις για την αναμόρφωση των συλλογικών οργανώσεων του αγροτικού χώρου, τις οποίες παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις προτάσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, που θα τεθούν τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση, ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο και αποσαφηνίζονται οι συγχύσεις που κυριαρχούν στο ποιες είναι και τι νομική μορφή έχουν οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις:

- Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ): Όλοι οι συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων θεωρούνται πρωτοβάθμιοι και διέπονται από τους ίδιους κανόνες συμπεριλαμβανομένων και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οι ΑΣΟ θα αξιολογούνται κάθε χρόνο βάση των εξής κριτηρίων : Άμεση εκλογή των οργάνων τους με καθολική ψηφοφορία των μελών τους. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Αποτελεσματική συνεταιριστική και εταιρική διακυβέρνηση, Οικονομική βιωσιμότητα με βάση τον κύκλο εργασιών και τα περιουσιακά στοιχεία.  Όροι και προϋποθέσεις διαφάνειας.

- Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ): Οι κάθε μορφής συνεταιριστικές ενώσεις, κοινοπραξίες συνεταιρισμών και συνεταιριστικές εταιρίες, που συγκροτούνται από παραγωγούς ή και συνεταιρισμούς και έχουν τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, θεωρούνται Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και είναι ανεξάρτητες από τη λειτουργία των συνεταιρισμών.Οι σκοποί των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας  αφορούν: Στην οργάνωση της παραγωγής. Στην προμήθεια εισροών και εφοδίων. Στην παροχή υπηρεσιών (συγκέντρωση – τυποποίηση – αποθήκευση – διάθεση). Στην εμπορία και τη μεταποίηση.  Επίσης και οι ΑΕΣ θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση με τα εξής κριτήρια : Αριθμός των μελών, ποσοστό συγκέντρωσης παραγωγής σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, παρεχόμενες υπηρεσίες και το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων, κύκλος εργασιών και το ύψος συναλλαγών, το μερίδιο αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν.

- Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ): Αναγνωρίζονται Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση σε κίνητρα, καθώς και σε χρηματοδοτήσεις τους από διαχειριστικά ή άλλα επιχειρησιακά προγράμματα μόνο εφόσον πληρούν το προαναφερθέν πλαίσιο.

Εν τω μεταξύ, αντιδράσεις από το κατεστημένο συνεταιριστικό κίνημα αναμένεται να προκαλέσει η πρόταση του ΥΠΑΑΤ που αφορά την άμεση εκλογή των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ από τους αγρότες. Στο κείμενο προβλέπεται ότι «η διαδικασία άμεσης Δημοκρατίας στην εκλογή των συνεταιριστικών οργάνων και της ΠΑΣΕΓΕΣ μέσα από καθολική ψηφοφορία των παραγωγών, γίνεται αποφασιστική και απαρέγκλιτη προϋπόθεση της όποιας αξιολόγησης και νομιμοποίησης.».

Στα πλαίσια των προτάσεων, προωθείται ριζική αλλαγή στη δομή και λειτουργία της ΠΑΣΕΓΕΣ που μετατρέπεται σε Πανελλήνια Ένωση Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΠΕΣΑΓΟ), την οποία εκλέγουν οι οργανώσεις και των τριών κατηγοριών που συμμετέχουν στο Μητρώο και των οποίων αποτελεί τη συντονιστική οργάνωση. Όπως αναφέρεται, η εκλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης, που αποτελεί το κορυφαίο της όργανο, γίνεται κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια, με καθολική ψηφοφορία όλων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι μέλη των οργανώσεων που ανήκουν στην περιφέρεια.