Στο ηλεκτρονικό «δίχτυ» της «Εργάνης» που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο - on line τις προσλήψεις και τις απολύσεις ανά κλάδο και ανά επιχείρηση εντάσσονται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, όλες οι συμβάσεις εργασίας και οι αλλαγές σε μισθούς και ωράρια.

Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα θα έχουν μόνο οι εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη το οποίο έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα έντυπα

Η υποβολή των στοιχείων των εργαζομένων, των συμβάσεων και των όρων εργασίας και αμοιβής τους θα γίνεται με βάση 8 εμπλουτισμένα (σε σχέση με ό,τι ίσχυε έως σήμερα για το ΣΕΠΕ) ηλεκτρονικά έντυπα στα οποία θα πρέπει να υπάρχει και η υπογραφή των μισθωτών.

Τα ηλεκτρονικά έντυπα αντιστοιχούν σε 8 υποβαλλόμενες πράξεις:

Την αναγγελία πρόσληψης, τον πίνακα προσωπικού (π.χ νέες προσλήψεις, μειώσεις μισθών), την αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, την καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), τη δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, τη γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, τη σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας και την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Πηγή: Ημερησία