Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. Έκφραση γνώμης επί της αναθεώρησης του υφιστάμενου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Τ) για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού, που πραγματοποιείται από το ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 168646/6-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ και τη σχετική εισήγηση.

Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Καλογερής Νικόλαος.