Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων ενημερώνει ιδιοκτήτες κατοικιών που τις εκμισθώνουν ως τουριστικά καταλύματα, τα οποία λειτουργούν χωρίς το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ, για τις επιπτώσεις που θα έχουν σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν. 4179 - 8.8.2013 ( Η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.)  

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων : 

"«7. Σε όλες τις διαφημιστικές και εν γένει προωθητικές καταχωρήσεις των εν λόγω τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, οι οποίες προβάλλονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου ή και σε διαδικτυακούς τόπους αναζήτησης αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου αυτών (ΜΗΤΕ) με τρόπο ώστε να καθίσταται με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, περιλαμβανομένων και των κατόχων ή διαχειριστών των άνω μέσων, θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 165 του ν. 4070/2012 (Α’ 182) πρόστιμο.

Σε ιδιοκτήτη έπαυλης που την εκμισθώνει χωρίς το προβλεπόμενο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και κατά παράβαση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος, πέραν των προβλεπόμενων φορολογικών κυρώσεων και των αντιστοίχων που προβλέπονται από την τουριστική νομοθεσία βάσει του άρθρου 4 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του E.O.T. και βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε οποιονδήποτε εκμισθώνει οποιουδήποτε είδους κατοικία ως τουριστικό κατάλυμα. Προ της επιβολής του προστίμου καλείται, επί αποδείξει, ο διαπράττων την παράβαση να δώσει σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν χωρεί ενδικοφανής προσφυγή της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).»

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ξ.Ε.Ε.( Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ) θέλοντας να συμβάλει στην καταπολέμηση της παραξενοδοχείας δημιούργησε το Παρατηρητήριο Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης (ΠΠΔΔ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.grhotels.gr/ppdd/ ,όπου όλοι μπορούν να καταγγείλουν την παράνομη λειτουργία και την παραπλανητική διαφήμιση καταλυμάτων στο διαδίκτυο.

Η Ένωση μας συστήνει στα μέλη της ότι για το σημαντικό αυτό ζήτημα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, προκειμένου, να ανεβάσουμε την ποιότητα του τουρισμού και να ενισχύσουμε τις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. 

Παρακαλούμε, οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη σας, να ενημερώσετε άμεσα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος."